AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD)

YAZIM KURALLARI

1. Yazım kuralları, noktalama ve kısaltmaların, tablo oluşturmanın, başlık stilinin, kaynak gösterme biçiminin ve her makale taslağının parçası olan birçok unsurun tek bir formatta kullanımını kapsamaktadır. Basılmak üzere makale hazırlayan yazar(lar), kendi çalışmasıyla söz konusu dergideki diğer makalelerin arasında veya ortaya konan çalışmanın bölümleri arasında tutarsızlıklar olmaması için yayıncı tarafından konmuş olan yazım kurallarına uymalıdır.
2. Dergiye gönderilecek eserler; MS Word programında (PC) Times New Roman 10 punto ile 1 satır aralıklı, paragraflar arasında bir satır boşluk ve 2.5 cm’lik kenar boşlukları bırakılarak, 16.5 cm genişliğinde ve 24 cm yüksekliğinde özel kağıt boyutu ile tek sütun halinde yazılmalıdır. Tablolar 10 punto ve Kaynaklar kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır. Çalışma arşiv belgesi, şekil, grafik, fotoğraf, kaynaklar, summary ve ekler dâhil, 20 sayfayı geçmemelidir. Makale şablonu dergimizin internet adresinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılmalıdır.
3. Dergiye gönderilecek aday makale, KEFAD makale şablonuna uygun olarak biri orijinal (yazarın ismi ve adresini içeren) ve diğeri isimsiz olmak üzere, iki (2) dosya halinde dergimiz elektronik posta adresine (ahikefad@gmail.com)  gönderilmelidir. Bununla birlikte, yazar(lar) Makale Kontrol Formu ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak normal posta ile dergi adresine (Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Editörlüğü, 40100, KIRŞEHİR) gönderilmelidir. Makale Kontrol Formu ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi gönderilmeyen makalelerin hakem süreci başlatılmayacaktır.
4. Eserin bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası (Türkçe başlık, Öz, İngilizce başlık, Abstract), metin, kaynaklar ve summary.
Dergimize gönderilecek eserlerin aşağıdaki özellikleri sırası ile taşıması yayın birliğini sağlamak açısından önemlidir.
Başlık: Türkçe başlık, Türkçe Öz’den önce ve İngilizce başlık da Abstract’tan önce yazılmalıdır. Başlık 14 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralıklı, sadece kelimelerin baş harfleri büyük, metne uygun, 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde, kısa ve açık olarak yazılmalıdır.
Yazar(lar): Yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere, 12 punto büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Yazar(lar) isimlerinin sonuna “*” işareti konularak Yazar(lar)’ın unvanı ile birlikte kurumları ve e-posta adresi sayfanın altında dipnot olarak bulunmalıdır.
ÖZ: 9 punto Times New Roman, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde ve kısa (100-150 kelime) yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Abstract’dan önce İngilizce başlık mutlaka konulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Her makalede özetin alt kısmında 9 punto, tek satır aralıklı ve 3-5 adet anahtar kelime bulunmalıdır. Anahtar kelimeler, Türkçe ve İngilizce olmalı ve küçük harflerle yazılmalıdır.
METİN: Ana metnin tamamı 10 punto, tek satır aralıklı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar içeriden başlamamalı, paragraf aralarına bir satır boşluk bırakılmalıdır. Eserin ana başlıkları (Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça) 10 punto, tek satır aralıklı, ortalı, büyük harflerle, kalın ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
Diğer ana ve alt başlıklar (metin içindeki ana başlıklar ve alt başlıklar, Araştırmanın Amacı, Çalışma Grubu (Evren, Örneklem), Veri Toplama Aracı, Veri Toplama Süreci, Verilerin Analizi vb.) 10 punto, sola hizalı, ilk harfleri büyük ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
TABLOLAR: Tablolar metin içine yerleştirilmelidir. Tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablolar APA 5 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, tablolarda kullanılan çizgiler en fazla 1,5 nk olmalı ve tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo içeriğindeki metinler 10 punto boyutunda olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır. Sayfa düzeni açısından tablonun sayfaya sığmadığı durumlarda tablo içeriğindeki metinlerde 9 punto yazı boyutu kullanılabilir.
ŞEKİLLER: Şayet varsa, diyagram, resim, şekil ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek ve anlaşılır nitelikte, 13 x 18 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Şekil başlığı şeklin altında, şekil numarası belirtilerek; şekil adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde olmalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir.
KAYNAKLAR: Kaynaklar APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden ulaşılabilir. Kaynak gösterme ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, Makale Şablonu’nun en son kısmında verilmektedir.
SUMMARY (GENİŞ ÖZET): Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır. Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Makalede “Kaynaklar” kısmından sonra 750-1000 kelimeden oluşan ve başlık, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerini içeren geniş özet bulunmalıdır. Geniş özet, 10 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakteri kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Geniş özet ayrıca kelime sayısı sınırlılıklarına uyulup uyulmadığına göre de değerlendirilecektir.
Her makalede Geniş Özet (Summary) mutlaka olmak zorundadır.
Ekler: Şayet varsa makale ekleri yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazar(lar) tarafından eserin ekine konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vb. bu bölümde yer almalıdır.
Yazar Notları: Metinden sonra kaynaklar listesinden önce yazılmalıdır. Araştırmacının katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.
Yazışma Adresi: Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Editörlüğü, 40100, KIRŞEHİR.
Tel: 0386 280 51 57
E-Posta: ahikefad@gmail.com
Web Adresi: http://kefad.ahievran.edu.tr