AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 7 Sayı 2

Cilt 7 Sayı 2 (Aralık 2006)

İ. ERGİN, Y. ÜNSAL, M. TAN
5E MODELİ’NİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE TUTUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ: “YATAY ATIŞ HAREKETİ” ÖRNEĞİ
AN EXAMPLE FOR THE EFFECT OF 5E MODEL ON THE ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDE OF STUDENTS: “PROJECTILE MOTION ”
FULLTEXT PDF

H.Ö. BEYDOĞAN, M. CİHAN, A. TAŞDEMİR
LİSE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF HIGH-SCHOOL PHILOSOPHIE EDUCATION PROGRAMME ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS AND STUDENTS FULLTEXT PDF

T. GÜNEŞ, M.H. GÜNEŞ, D. ÇELİKLER
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI BİYOLOJİ II DERS KONULARININ ÖĞRETİLMESİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECT OF CONCEPT MAP USING ON STUDENT SUCCES IN THE TEACHING OF BIOLOGY II SUBJECTS PRESENTED IN SCIENCE TEACHER PROGRAMME FULLTEXT PDF

D. ÇELİKLER, M.H. GÜNEŞ, K. ŞENDİL
METALLER VE AMETALLER KONUSUNUN YAPISALCI ÖĞRENME KURAMINA DAYALI ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST METHOD ON ACHIVEMENT OF STUDENT IN METAL AND NONMETAL TOPICS FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ÖĞRETİM YETERLİKLERİ (Kırşehir Örneği)
TEACHING PROFICIENCIES OF SOCIAL STUDIES TEACHERS IN CLASS (THE SAMPLE OF KIRŞEHİR) FULLTEXT PDF

B. BAYDİL
EUROFIT TESTLERİ İLE 12-14 YAŞ GRUBU ERKEK ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARAŞTIRILMASI (Kastamonu İli Örneği)
SEARCING PHYSICAL FITNESS NORMS BY EUROFIT TESTS OF MALE STUDENTS IN THE AGE GROUP OF 12-14 FULLTEXT PDF

G. OĞUZ
OSMANLI GAZETESİNİN (1897 - 1904) GİRİT İSYANLARINA BAKIŞI
ACCORDING TO OSMANLI GAZETESİ (1897-1904) IN REBELS OF CRETE FULLTEXT PDF

H. AŞKIN BALCI
KISA BİR ÖYKÜNÜN ANATOMİSİ
THE ANATOMY OF A SHORT – STORY FULLTEXT PDF

B. BULUÇ
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ İŞLEVLERİNDEN DANIŞMANLIK İŞLEVİNİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CONSULTING PROCESS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, BASED ON SCHOOL MANAGERS’ VIEWS FULLTEXT PDF

D. BAHÇECİ, M. KURU
PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN İNSAN İSKELET SİSTEMİ KONUSUNDA ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PORTFOLIO ASSESSMENT ON STUDENTS’ ACADEMİC ACHIEVEMENT ON THE TOPIC OF HUMAN SCELETION SYSTEM FULLTEXT PDF

U. KARAKUŞ
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANMASI
THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING IN SOCIAL SCIENCES LESSONS FULLTEXT PDF

T. ALTUN
EVALUATING THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) ON THE CULTURE OF SCHOOL: STRATEGIES AND IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION FULLTEXT PDF
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ İÇİN STRATEJİLER VE ÖNERİLER

A. AYDIN
ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNİN MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR KİMYA MÜFREDAT ÇERÇEVESİ ÖNERİSİ
A COMPARATIVE STUDY ON SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY CURRICULUM OF VARIOUS COUNTRIES AND A NEW CHEMISTRY CURRICULUM FRAMEWORK PROPOSAL FOR TURKEY FULLTEXT PDF

S. KARAMAN, M. AÇIKYILDIZ
KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA İLGİLİ TUTUMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
CHEMISTRY PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD USING INTERNET RESOURCES AND DIFFICULTIES FULLTEXT PDF

A. GÜNDÜZ
MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİNDE KIRŞEHİR’DE EŞKIYALIK OLAYLARI (1921)
BANDITRY EVENTS IN KIRSEHIR IN THE PERIOD OF NATIONAL FIGHT (1921) FULLTEXT PDF

E. KARADAĞ, A. ÖNEY
İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
THE UTILITY OF PORTFOLIO FILES AS A TOOL OF ASSESSMENT IN THE FIRST STAGE OF PRIMARY EDUCATION FULLTEXT PDF

E. DİNÇ
CHANGES IN THE TURKISH HISTORY CURRICULUM AND THE PLACE OF EUROPEAN HISTORY FULLTEXT PDF
TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE AVRUPA TARİHİNİN YERİ

E. DİNÇ
TARİH EĞİTİMCİLERİNİN MEVCUT LİSE TARİH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARİH ÖĞRETİMİNİN AMAÇLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
TURKISH HISTORY EDUCATORS’ VIEWS OF THE EXISTING HISTORY CURRICULUM AND THE AIMS OF HISTORY TEACHING FULLTEXT PDF

H. DURUKAN
OKUL YÖNETİCİSİNİN VİZYONER liderlik rolü
THE VISIONER ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATOR FULLTEXT PDF

H.IŞIK
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE OKULLAR İLE İLİŞKİSİ
YOUHT CRIME AND ITS RELATIONS WITH SCHOOLS FULLTEXT PDF

K. YILDIRIM
ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKLİ KUBAŞIK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ ERİŞİLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS of COOPERATIVE LEARNING METHOD SUPPORTED by MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY on ELEMENTARY SCHOOL 4th GRADE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT FULLTEXT PDF

M.S. SUMAK, Ş. ROŞAN
OKUL TEMELLİ YÖNETİMİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ (Gaziantep Örneği)
ASSESSING TEACHERS’ AND ADMINISTRATORS’ ATTITUDES CONCERNING THE FEASIBILITY OF SCHOOL BASED MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOLS (A Case Study in Greater Gaziantep Province) FULLTEXT PDF

M. KURUDAYIOĞLU, Ö. KARADAĞ
ORTAK KELİME HAZİNESİ KAZANDIRMADA İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DURUMU
THE SITUATION OF TURKIHS TEXTBOOKS OF ELEMENTARY SCHOOL 8th GRADES IN ACQUIRING A COMMON VOCABULARY FULLTEXT PDF

N. BALOĞLU, E. KARADAĞ, N. ÇALIŞKAN, T. KORKMAZ
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF VOCATIONAL SELF-ESTEEM AND JOB SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FULLTEXT PDF

A. BAYAZIT HAYTA
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE AİLENİN YERİ VE ÖNEMİ
THE IMPORTANCE AND PLACE OF FAMILY IN THE PRECAUTIONS OF ENVIROMENTAL POLLUTION FULLTEXT PDF