AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 6 Sayı 1

Cilt 6 Sayı 1 (Haziran 2005)

A.GÜNDÜZ
1917 BOLŞEVİK İHTİLÂLİNİN TÜRK DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI
1917 BOLSHEVIK REVOLUTION AND ITS REPURCOTION’S TO THE TURKISH WORLD FULLTEXT PDF

M. T. BENDER
JOHN DEWEY’NİN EĞİTİME BAKIŞI ÜZERİNE YENİ BİR YORUM
A NEW INTERPRETATION ABOUT JOHN DEWEY’S OPINIONS OF EDUCATION FULLTEXT PDF

Ş. ÇAKIR, Ş. YAMANEL
BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİRENÇ
RESISTANCE TO INSECTICIDES IN INSECTS FULLTEXT PDF

A. M. KÖKSOY, A. M. TAŞ
OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ANAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKULÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ(NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)
DETERMINING VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS, WORKING AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS ON PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION FULLTEXT PDF

A. UYSAL
İLKÖĞRETİMDE VERİLEN SANAT EĞİTİMİ DERSLERİNİN YARATICILIĞA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE ART EDUCATION COURSES IN PRIMARY SCHOOL ON CREATIVITY FULLTEXT PDF

M. TÜRKMEN, O. İMAMOĞLU, L. TÜRKMEN
DÜNDEN-BUGÜNE TÜRKLER’DE KIZ VE KELİN KOVUU OYUNU
FROM PAST TO PRESENT DAY KIZ AND KELIN KOVUU GAME OF THE TURKS FULLTEXT PDF

Y. ÖZÜÇETİN
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
THE SYSTEM OF KEMALİST THOUGHT FULLTEXT PDF

H. DURMAZ, H. ÖZYILDIRIM
FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE KİMYA VE TÜRKÇE DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ATTITUDES OF STUDENTS IN THE PROGRAMS OF CLASS TEACHING, AND SCIENCE TEACHING TOWARDS CHEMISTRY LESSON, AND THE RELATION BETWEEN THEIR MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS AND THEIR SUCCESS IN CHEMISTRY AND LANGUAGE LESSONS FULLTEXT PDF

A. UĞRAŞ, S. SEYFİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BILKENT UNIVERSITY AMERICAN FOOTBALL TEAM FULLTEXT PDF

F. A. BUDAK
THE DETECTION OF GENOTOXIC ACTIVITY OF THE DELTAMETHRIN AND PERMETHRIN BY SOMATIC MUTATION AND RECOMBINATION TEST WİTH DROSOPHILA MELANOGASTER
DROSOPHİLA MELANOGASTER’İN SOMATİK MUTASYON VE REKOMBİNASYON TESTİ İLE DELTAMETRİN VE PERMETRİNİN GENOTOKSİK AKTİVİTESİNİN BULUNMASI FULLTEXT PDF

H. ERDOĞAN
820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT’IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ’IN DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU
ACCORDING TO 820 NUMBER TEMETTUÂT NOTEBOOK SOCIAL AND DEMOGRAPHIC STATE OF MUCUR AND HACIBEKTAS IN THE EARLY YEARS OF THE REFORMS FULLTEXT PDF

M. EGAMBERDİYEV
ÇARLIK RUSYASI’NIN TÜRKİSTAN’DAKİ EĞİTİM POLİTİKASI (1870-1917)
EDUCATIONAL POLITICS OF CZARDOM RUSSIA IN TURKISTAN 1870-1917 FULLTEXT PDF

G. OCAK, H. Ö. BEYDOĞAN
İLKÖĞRETİM OKULLARI 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS İÇERİĞİNİN AMAÇLARLA TUTARLILIK VE ÖĞRENCİ SEVİYESİNE UYGUNLUK AÇISINDAN YETERLİLİK DÜZEYİ (STANDART BELİRLEME-ERZURUM İL ÖRNEĞİ)
THE PROFICIENCY LEVEL OF GOALS OF CONSISTENCY AND TO APPROPRIATENES TO THE LEVEL OF PUPILS FOR HUMANITIES COURSE IN 3RD YEAR OF PRIMARY SCHOOLS (STANDART DEFINITION- ERZURUM CITY SAMPLE) FULLTEXT PDF

S. TOKATLI
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDE “Kİ”, “KİM” BAĞLAMA EDATI VE İLGİ ZAMİRLERİNİN ZAMAN VE KİPEKLERİNE YÜKLEDİĞİ GÖREVLER
COMBINING PREPOSITION “Kİ” AND RELATIVE PRONOUN “KİM” AND THEIR USING IN DIFFERENT MEANINGS IN TENSES IN ANCIENT ANATOLIAN TEXTS FULLTEXT PDF

B. S. BOLAT
FRANSIZ İNKILABI’NIN TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF FRENCH REVOLUTION ON TURKISH MODERNIZATION PROCESS FULLTEXT PDF

M. D. BURAK
EL-CEZİRE KUMANDANI NİHAT PAŞA’NIN EŞKIYA TARAFINDAN SOYULMASI
NIHAT PASHA, THE COMMANDER OF AL-CEZIRE FRONT AND HIS ROBBERY BY THE BRIGANDS FULLTEXT PDF

B. AKBABA
TARİH ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
PHOTOGRAPH USAGE IN HISTORY EDUCATION FULLTEXT PDF

N. ÇALIŞKAN, R. YEŞİL
EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ
THE TEACHER’S BODY LANGUAGE IN EDUCATIONAL PROCESS FULLTEXT PDF

B. TAY
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÖĞRENME STRATEJİLERİ
LEARNING STRATEGIES IN SOCIAL STUDIES TEXT BOOKS FULLTEXT PDF

Y. GÜLER
OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914)
THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914) FULLTEXT PDF

A. E. BOZDOĞAN, A. EMRE, N. YALÇIN
İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSLERİNDEKİ FİZİK KONULARINA KARŞI TUTUMLARI
ATTITUDES OF THE BASIC EDUCATION SCHOOL STUDENTS GRADE 6, 7 AND 8 TOWARDS SUBJECTS OF THE PHYSICS IN THE SCIENCE COURSES FULLTEXT PDF

E. ERDOĞAN
TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE ANKARA ŞEHRİ YERLEŞMELERİ
ANKARA CITY SETTLINGS ACCORDING TO ANKARA TAHRIR REGISTERS FULLTEXT PDF

N. GÜNAY
FİLİK-İ ETERYA CEMİYETİ
THE SOCIETY OF FİLİK-İ ETERYA FULLTEXT PDF