AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 5 Sayı 2

Cilt 5 Sayı 2 (Aralık 2004)

B. TAY
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE OF ENCODING STRATEGIES IN SOCIAL SCIENCES COURSES FULLTEXT PDF

R. SARIKAYA
CRYPTOSPORİDİUM TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM
A NEW APPROACH OF IDENTIFICATION OF CRYPTOSPORIDIUM STRAINS: RIBOTYPING FULLTEXT PDF

Y.GÖDEK
RESEARCH ON GROUP WORK AND COLABORATİVE WORK AND ITS IMPLİCATİONS FOR PRİMARY SCHOOL TEACHERS
GRUP ÇALIŞMASI VE İŞBİRLİKLİ ÇALIŞMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ İÇİN BAZI ÖNERİLER FULLTEXT PDF

H. UZUN
1919-1950 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLER
TURKEY-GREECE RELATIONS BETWEEN 1919 and 1950 FFULLTEXT PDF

N. GÜÇLÜ, M. BAYRAKÇI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU
EDUCATION SYSTEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND NO CHILD LEFT BEHIND ACT FULLTEXT PDF

Y. ÖZÜÇETİN
MİLLİ MÜCADELE İÇERİSİNDE "19 MAYIS 1919"
THE IMPORTANCE OF ‘‘19th MAY 1919’’ IN THE FRAME OF NATIONAL STRUGGLE FULLTEXT PDF

Ç. ÖZTÜRK
ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ
SECONDARY SCHOOL GEOGRAPHY TEACHERS’ ABILITY OF USING TEACHING METHODS AND TECHNIQUES FULLTEXT PDF

A. ERÖZKAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI DUYARLILIKLARI İLE REDDEDİLME DUYARLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENT’S INTERPERSONAL SENSITIVENESS AND REJECTION SENSITIVENESS FULLTEXT PDF

M. ÇOŞKUN
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI
THE ANALYSIS PROJECT APPROACH IN GEOGRAPHY TEACHING FULLTEXT PDF

M. DEMİR, K. FİLİZ
SPOR EGZERSİZLERİNİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECT OF SPORT EXERCISES ON HUMAN ORGANISM FULLTEXT PDF

T. BAYKAL, İ. AÇIKGÖZ
HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ
THE ALGAE OF HİRFANLI DAM LAKE FULLTEXT PDF

A. C. ISSI
TURGUT UYAR'IN "GÖĞE BAKMA DURAĞI" ŞİİRİNDE TEMA'YA (MATRİS) ULAŞMA SERÜVENİNİN 'ONTOLOJİK ANALİZ METODU'YLA TAKİBİ
TO FOLLOWING THE ADVENTURE TO REACH A THEME (MATRİX) IN TURGUT UYAR’S “GÖĞE BAKMA DURAĞI” BY THE METHOD OF ONTHOLOGICAL ANALYSIS FULLTEXT PDF

Y. ÖKSÜZ
DUYGULARIN AÇILMASI EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF EXPLORING FEELINGS TRAINING ON THE ASSERTIVENESS OF UNIVERSITY STUDENTS FULLTEXT PDF

D. GÜLER, M. GÜNAY, K. TAMER, G. BALTACI, K. GÖKDEMİR
8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI
HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS NORMS OF 8 TO 10 YEARS OLD TURKISH BOYS FULLTEXT PDF

A. KARATEPE, H. İ. YILDIRIM, Ö. ŞENSOY, N. YALÇIN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MEVCUT FEN BİLGİSİ MÜFREDAT PROGRAMININ AMAÇLAR BOYUTUNDA UYGUNLUĞU KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ VIEWS ABOUT CURRENT SCIENCE CURRICULUM APPROPRIATENESS FOR ACQUIRING THE AIMS OF SCIENCE EDUCATION FULLTEXT PDF

M. DEMİRBAŞ, R. YAĞBASAN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE, DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İŞLEVİ VE ÖĞRETİM SÜRECİ İÇİNDE, ÖĞRETMEN UYGULAMALARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE PROGRESS OF EVALUATING AFFECTIVE CHARACTERISTICS IN SCIENCE TEACHING AND THE ANALYSIS OF TEACHERS’ PRACTICES IN TEACHING PROCESS FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARTIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN THE DISCUSSION ATTITUDES AND BEHAVIORS OF INSTRUCTORS AND STUDENTS FULLTEXT PDF

Y. GÜLER
II. DÜNYA HARBİ SONRASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1945-1950)
THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA AFTER THE SECOND WORLD WAR (1945-1950) FULLTEXT PDF

K. FİLİZ, M. DEMİR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, BARINMA VE BESLENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF STUDENTS’S ACCOMODATION AND NOURISHMENT SITUATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY FULLTEXT PDF

M. GAFFAROĞLU, E. YÜKSEL
CYPRİNİON MACROSTOMUS HECKEL, 1843 (PİSCES: CYPRİNİDAE)'UN KARYOTİP ANALİZİ
KARYOTYPE ANALYSIS OF CYPRINION MACROSTOMUS HECKEL, 1843 (PISCES: CYPRINIDAE) FULLTEXT PDF

A. PULUR, İ. KAYNAK, S. ORHAN
POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAHALEDE KENDİ TARAFTARLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SUPPORTIVE ATTUTUDES OF POLICE ON THEIR INTERFERING BEHAVIORS TOWARDS AGGRESSIVE SPECTATORS IN SPORTS COMPETITIONS FULLTEXT PDF

G. İMAMOĞLU
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM BÖLÜMLERİNDE DESEN DERSİNİN SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH CONCERNING TO THE PROBLEMS OF DRAWING LESSONS IN THE DEPARTMENT OF THE FINE ARTS (PAINTING) FULLTEXT PDF

E. BAYSEN
FEN EĞİTİMİNDE BULUNMASI FEREKLİ BAZI ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
SOME IMPORTANT PROPERTIES THAT MUST BE FOUND IN SCIENCE EDUCATION FULLTEXT PDF

A. O. BOZKURT, B. S. AKIN, M. UŞAK
İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "EROZYON" HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ
IDENTIFYING OF GRADE 6, 7. AND 8. STUDENTS’ PRE-INFORMATIONS AND MISCONCEPTIONS ABOUT THE EROSION FULLTEXT PDF

Y. DEDE
ÖĞE GÖSTERİM TEORİSİ’NİN BİR UYGULAMASI: FONKSİYON KAVRAMININ ÖĞRETİMİ
AN APPLICATION OF THE COMPONENT DISPLAY THEORY: THE FUNCTION CONCEPT TEACHING FULLTEXT PDF

E. ÇETİN
KARNİTİN VE KREATİN YÜKLEMESİNİN KAYAKLI KOŞUCULARDA 5 KM KLASİK VE 10 KM SERBEST STİL YARIŞMA PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CREATIN AND CARNITINE SUPPLEMENTATION ON 5 KM CLASSIC AND 10 KM FREE STYLES RACE PERFORMANCE OF CROSS COUNTRY SKIERS FULLTEXT PDF

L. AYDOS, H. PEPE, H. KARAKUŞ
BAZI TAKIM VE FERDİ SPORLARDA RÖLATİF KUVVET DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE RESEARCH OF RELATIVE FORCE EVALUATIONS IN SOME TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS FULLTEXT PDF

H. NUHOĞLU, N. YALÇIN
FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE DEVELOPMENT OF ATTITUDE SCALE FOR PHYSICS LABORATORY AND THE ASSESSMENT OF PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICS LABORATORY FULLTEXT PDF

F. BAYSEN
2-ASETİLAMİNO-6-BENZOİL-4-KLOROFENOL KRİSTALİNİN YARI DENEYSEL MOLEKÜLER ORBİTAL YÖNTEMLER (PM3, AM1, MNDO) İLE MOLEKÜLER ŞEKİLLENİM ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİ
INVESTIGATING THE MOLECULAR FORMATION PROPERTIES OF 2-ACETYLAMINO-6-BENZOYL-4-CHLOROPHENOL USING THE SEMI EMPRICAL MOLECULAR ORBITAL METHODS (PM3, AM1, MNDO) FULLTEXT PDF