AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 17 Sayı 3

Cilt 17 Sayı 3

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Derya Özlem YAZLIK1, Ahmet ERDOĞAN2
İşbirlikli Öğrenme ile Birlikte Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi*
The Effects of Problem Solving Strategies Used in Combinations with Cooperative Learning on Learner Achivement

Tuğba TAŞKIN1, Selma MOĞOL2
Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi*
The Effect of Creative Drama Method on Pre-service Teachers’ Attitude towards Mechanics

Münevver İLGÜN DİBEK1, Seher YALÇIN2, Hatice Çiğdem YAVUZ3
Matematik Okuryazarlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Becerileri Arasındaki İlişki: PISA 2012
Investigation on the Relationships between Information Communication Technology and Mathematics Literacy for Turkey Students

Burcu BAĞCI1, Ayşe ÖZTÜRK SAMUR2
Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması*
Validity and Reliability Study of Prosocialness Scales for Children and Adults

Damla TAŞAN1, Oktay BEKTAŞ2
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Görüşleri
Views of Pre-service Science Teachers regarding Civil Cervant Selection Exam

Emre Harun KARAASLAN1, Alipaşa AYAS2
Fen Eğitiminde ‘Bilimsel Açıklama’ ve Önemi
‘Scientific Explanation’ in Science Education and Its Importance

Seher BALCI ÇELİK1, Cem GENÇOĞLU2, Hatice KUMCAĞIZ3
Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ*
Emotional Intelligence as Predictor of Violence Tendency of Adolescents

Nail YILDIRIM1, Selami ÖNER2
Etkili/Başarılı Sınıf Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Analiz
A Qualitative Analysis on Efficient / Successful Class Teachers

Sedat ALTINTAŞ1, Hasret KABARAN2, Güler GÖÇEN KABARAN3
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Durum Araştırması*
A Case Study on Primary School Teacher Candidates’ Learning Strategies
Özlem HASKAN AVCI1
Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Seizing the Moment Scale
Adem İŞCAN1, Beytullah KARAGÖZ2
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)*
A Study on Speech Anxiety of Turkish Language Teacher Candidates (Example of Gaziosmanpaşa University)
Durmuş ASLAN1, Aysel KÖKSAL AKYOL2
Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)’nin Geliştirilmesi*
The Development of Perspective Taking Test for Children (PTC)
Nurcan KAHRAMAN1, Semra SUNGUR2
Adaptation of the Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) into Turkish*
Performans Başarısızlık Değerlendirme Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması*
Burcu BİLİR1, Hasan ARSLAN2
Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kendi Kurumlarına İlişkin Öğrenen Örgüt Algıları*
Learning Organization Perceptions of the Teachers Working in Secondary Schools Over Their Own Organizations
Gül ÜNAL ÇOBAN1, Merve KOCAGÜL SAĞLAM2
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel İçerik ve Süreç Becerileri Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Examining Science Teachers’ Knowledge Levels about Science Content and Process Skills
Zülbiye TOLUK UÇAR1, Figen BOZKUŞ2
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri
Primary and Middle School Students’ Ability to Distinguish Proportional and Non-Proportional Situations
Mustafa SIRAKAYA1
Artırılmış Gerçekliğin Uygulamalı Eğitimde Kullanımı: Anakart Montajı*
Use Of Augmented Reality In Applied Training: Motherboard Assembly
Ömür GÜRDOĞAN BAYIR1, Tuba ÇENGELCİ KÖSE2, Handan DEVECİ3
Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre İlkokullarda Değer Eğitimi*
Value Education in Elementary Schools from the Perspective of Pre-service Elementary Teachers
Pelin PİŞTAV AKMEŞE1
Türk İşaret Dili (TİD) Eğitimi ve Yüksek Öğretim Programlarında İşaret Dili Dersi
Turkish Sign Language (TSL) Teaching and Sign Language Courses in Higher Education Programs
Murat ATASOY1, Zafer ÇİMEN2
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsallaşma Fırsatı Faktörüne Bağlı Futbol Müsabakalarına Katılım Kararları*
Physical Education Sports College Students of Socialization Opportunities Factors Related to Participation in Football Competition Decisions
Mehmet TAŞDEMİR1, Figen TAŞDEMİR2, Yunus GEÇER3
Öğretmen Adaylarının Düşünme Türleri Bilgi Düzeyleri*
Preservice Teachers' Knowledge Levels on Thinking Forms
Cahit AYTEKİN1, Serdal BALTACI2, Bülent ALTUNKAYA3, Yasemin KIYMAZ4, Avni YILDIZ5
Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
A Scale to Determine Parents' Expectation from Mathematics Education (PEME): Development, Reliability and Validity
Firdevs GÜNEŞ1
Öğretmen Yetiştirme Yaklaşım ve Modelleri
Approaches and Models In Teacher Education
Mehmet AYDIN1, Nihat ÇALIŞKAN2
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi*
The Examination of the Utilization Levels of Gifted Students From Information and Communication Technologies in Terms of Different Variables
Hayati ÇAVUŞ1, Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU2
Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri*
Mathematics Teachers’ Usage Levels of the Computer and Mathematics Programs at the Educational Contexts in Turkey
Başak UYSAL1, Ülker ŞEN2
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Paraf ve E-İmza Bilgilerine Yönelik Bir Araştırma
A Research on Turkish Teacher Candidates' Knowledge of Paraph and E-Signature
Ensar AYDIN1, Galip ÖNER2
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*
Investigation of Entrepreneurship Levels of Social Studies and Classroom Teacher Candidates
Ceyda ÇAYLI1, Ali GÖÇER2
Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Teacher’s Practices For Self Contained Listening Text Processed Turkish Courses in Secondary School
Mukadder BOYDAK ÖZAN1, Seda GÜNDÜZALP2, Zübeyde YARAŞ3, Hakan POLAT4, Gönül ŞENER5
Kadınların Yönetici Olma İsteğinde Personel Güçlendirme Uygulamalarının Etkisi*
The impact of Staff Empowerment Applications in Women’s ambition for becoming Executive
Ebru AYLAR1, Yeter ŞAHİNER2
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İspat Becerileri ve Tercihlerinin İncelenmesi*
An Analysis of Seventh-Grade Students’ Proof Skills and Preferences
Menderes ÜNAL1
Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus+ Programını Algılama Durumlarının İncelenmesi*
An Investigation on Instructors and Students’ Awareness of EU Erasmus+ Programme
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ1, Haydar YALÇIN2, Togay Seçkin BİRBUDAK3, Erhan GÜNEŞ4, Mustafa SAFRAN5
Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması
Comparison of Teacher Candidates’ 2014 CSSE Scores in terms of Faculties and Branches
Funda AYDIN-GÜÇ1, Mihriban HACISALİHOĞLU-KARADENİZ2
Ortaokul Öğrencilerinin Kullandıkları Zihinden Toplama İşlemi Yapma Stratejilerinin İncelenmesi*
Examining the Mental Addition Strategies That Are Used by The Secondary School Students*
Davut GÜREL1
Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşlerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi *
A Reciprocal Review on Opinions of Form Teachers and Social Studies Teachers on the Human Rights, Citizenship and Democracy Course Provided at the 4th Grade of Primary School

Işıl SÖNMEZ EKTEM1, Saime ERBEN KEÇİCİ2, Gülhiz PİLTEN3
Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri*
The Opinions of Primary Teachers Related with Process Oriented Measurement and Evaluation Methods

Ibrahim Hakkı ACAR1
Examining the Temperamental Effortful Control, Extraversion, and Negative Affectivity as Predictors of Children’s Social Competence
Özdenetim, Dışadönüklük ve Olumsuz Duygulanımın Çocukların Sosyal Yeterliğine Etkisinin İncelenmesi

Bahadır GÜLBAHAR1
Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Developing The Scale For Perception of Proficiency in Instruction Planning: Validity And Reliability Study

Ahmet NALÇACI1, Yavuz SÖKMEN2
Öğretmen Adaylarının Mesleği Tercih Nedenleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
The reasons for Pre-service Teachers to Prefer Teaching Profession and Its Relationship with Their Attitudes toward This Profession

Oğuzhan KARADENİZ1
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin KPSS Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması*
Social Studies Teaching 4th Grade Students’ Perceptions of KPSS: A Study of Metaphoric Analysis

Necmi GÖKYER1, Filiz ÇİÇEK2
Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri*
Competences of Woman Administrators As Perceived By Themselves and Teachers Working With Them

Erkan DİNÇ1, Yusuf İNEL2, Servet S. ÜZTEMUR3
Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Epistemic Belief Inventory: Its Adaptation Into Turkish and The Testing of its Validity and Reliability

Adem TAŞDEMİR1, Selahattin SALMAN2
İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Problemlerinde Öğrencilerin Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*
Investigation of the Mathematical Thinking Skills of the Students in Primary School Science Course Problems

Şükran UÇUŞ1
Çocukların Çocuk Haklarına İlişkin Metaforlarının ve Algılarının İncelenmesi
Exploring Children’s Perceptions and Metaphors on Children’s Rights

M. Bayram YILAR1, Ufuk ŞİMŞEK2
Sosyal Bilgiler Dersinde Farklı İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarının Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkileri*
Effects of Different Implementations of Cooperative Learning on Social Skills in Social Studies Course