AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 17 Sayı 2

Cilt 17 Sayı 2

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

İbrahim YILDIRIM1, Ömer Faruk VURAL2
Matematik Öğretimine Entegre Edilmiş Harmanlanmış Öğrenme Süreci Hakkındaki Öğrenci Görüşleri*
Students’ Views about Blended Learning Process Integrated to Mathematics Education

Şahin İDİN1, Nilay KAYHAN2
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları
European Union Countries and Primary Period Gifted-Talented Students for Special Education Practices in Turkey

Elif ÖZTÜRK YILMAZTEKİN1, Feyza TANTEKİN ERDEN2
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bütünleştirilmiş Program Hakkındaki Görüşleri
Pre-Service Early Childhood Teachers’ Views about Integrated Curriculum*

Sema ÖNGÖREN ÖZDEMİR1, Kezban TEPELİ2
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Saldırgan Davranışlarla Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi *
Examining the Strategies of Preschool Teachers to Cope with Aggressive Behaviors

Yılmaz GEÇİT1, Muhammet Ahmet TOKDEMİR2
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunlarının Coğrafyaya Yönelik Görüşleri*
Faculty of Literature and Sicience History Department Graduates’ Perceptions about Geography

Sevcan YAĞAN GÜDER1, Erhan ALABAY2
3-6 Yaş Arasındaki Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi
Examination of the Toys Preferences in Children Aged 3-6 in the Context of Gender

Vedat AKTEPE1, Elvan YALÇINKAYA2
Okul Ortamında Değerler Eğitiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Evaluation of Values Education at School According to Students’ Views Regarding Various Variables

Uygar BAYRAKDAR1, Meryem VURAL BATIK2, Yaşar BARUT3
Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları*
The Teacher Self-Efficacy of Special Education Prospective Teachers and Their Attitudes Towards Teaching Profession

Seval Deniz KILIÇ1
Matematik Öğretmen Adaylarının Mikroöğretim Deneyimlerine İlişkin Görüşleri ve Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri
Opinions of Mathematics Teacher Candidates Regarding Microteaching Experiences and Their Expectations from School Practice Lessons
Ali Haydar BÜLBÜL 1, Ufuk TUĞTEKİN 2, Ulaş İLİC 3, Abdullah KUZU 4, H. Ferhan ODABAŞI 5
Çevrimiçi Ortamlarda Araştırma Toplulukları: Öğretim Üyeleri İçin Bir Yol Haritası*
Community of Inquiry in Online Environments: A Guideline for Faculty
Halil ATLI1, Refik BALAY2
Bilim ve Sanat Merkezindeki Üstün Yetenekliler Eğitiminin Sürdürülebilirliğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri*
Student Perceptions Towards Sustainability of Education of Gifted Students in Science and Art Center
Dilek GENÇTANIRIM KURT1, Eda GÜRLEN2
Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygısının Yordanması
Predicting Vocational Self-Esteem of Prospective Teachers
Pınar Seda ÇETİN1, Duygu METİN2, Ebru KAYA3
Laboratuvar Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma
A New Approach to Laboratory Applications: Argument- Driven Inquiry
Murat ÖZDEMİR1, Hilal BÜYÜKGÖZE2
Gerçeklik Şoku Beklentisi Ölçeği’nin Uyarlaması ve Aday Öğretmenler Üzerine Bir Uygulama
The Adaptation of Reality Shock Expectation Scale and a Study on Prospective Teachers
Zuhal TUĞRAL1, Hülya GÜVENÇ2
İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algıları, Başarı ve Etkin Katılımlarına Etkileri*
The Effects of Cooperative Learning on High School Students Math Achievement, Self-Efficacy and Engagement & Disaffection
Tuğba HORZUM1
Total Görme Engelli Öğrencilerin Perspektifinden Üçgen Kavramı*
Triangle Concept from the Perspective of Blind Students
H. Ömer BEYDOĞAN 1
Öğretmen Adaylarına Yönelik Dönüt–Düzeltme Algı Ölçeği *
Feedback Correction Perception Scale For Teacher Candidates
Nilgün DAĞ1
Yapılandırmacılık Bağlamında Sınıf İçi İletişime ve Sınıftaki Birliktelik Hâline İlişkin Tespitler
Consideration on Class Communication and State of Togetherness in Class Within The Framework of Constructivism
Serkan KAPUCU1 , Mehmet ÇILGIN2
Lise Öğrencilerinin Ünlü Fizik Bilim İnsanları Hakkındaki Bilgilerinin Belirlenmesi*
Determining High School Students’ Knowledge about Famous Physicists
Tuncay CANBULAT1, Görkem AVCI2, Selma SİPAHİ3
ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi*
The Evaluation of the Theses in the Field of Social Studies in The U.S.A and Canada
Ramazan GÜRBÜZ1, Yunus GÜDER2
Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözmede Kullandıkları Stratejiler*
The Strategies Mathematics Teachers Use in Problem Solving
Pınar IŞKIN1, Alper KESTEN2
Medya Okuryazarlığı Dersinin İşlenmesinde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi*
Evaluation the Challenges Encountered in Media Literacy Classes by the Teachers' Opinions
Ülker ŞEN1
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitim Programları
Distance Education Programmes in Teaching Turkish As a Foreign Language
Nejla GÜREFE1, Saliha Hilal GÜLTEKİN2
Yükseklik Kavramına Dair Öğrenci Bilgilerinin İncelenmesi
Examining Students’ Information About Altitude Concept
Cemalettin YILDIZ1, Adnan BAKİ2
Matematik Tarihinin Derslerde Kullanımını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri*
Teachers’ Views about Factors Which Affect History of Mathematics Usage in Lessons
Ruhi SARPKAYA1, Pınar YENGİN SARPKAYA2, Tahir YILMAZ3, Burcu ALTUN4
Öğretim Elemanlarına Yönelik Ödüllendirme Uygulamaları*
Rewarding Applications towards Instructors at Universities
Meryem Berrin BULUT1, Nuri BALOĞLU2
Üniversite Öğrencilerinin Aile Liderlik Yönelimleri ile Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Examining the Relationship Between Family Leadership Orientation and Some Demographic Variables of College Students
Deniz Mertkan GEZGİN1, Müge ADNAN2
Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
An Investigation of Perceived Self Efficacy of Engineering and Econometrics Students on Computer Programming
Halil EKŞİ1, Tuğçe ARICAN2, K. Gamze YAMAN3
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Riskli Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Sosyal Görünüş Kaygısı ve Mükemmeliyetçilik
The Perfectionizm And Social Appearance Anxiety As Being The Prediction Of Risky Behavior On Vocational High School Students
Serdar ÇİFTCİ1, Mehmet Akif OCAK2
Web Temelli Bilişüstü Haritalama Aracının Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerine ve Bilişüstü Farkındalıklarına Etkisi*
The Effects of Web Based Metacognitive Mapping Tool on the Self-Regulation Skills and Metacognitive Awareness
Mustafa YAĞCI1, Uğur BAŞARMAK2
Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri*
Utilization Level of the High School Students from Information Technologies
Rıdvan ATA1, Kasım YILDIRIM2
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersi Kapsamında İnternet ve Sosyal Medya Kullanımları*
The Use of Internet and Social Media of Pre-Service Teachers in the Context of Media Literacy Course
Seyit ATEŞ1, Yasin DÖĞMECİ2, Esra GÜRAY3, Feride Fulya GÜRSOY4
Sınıf İçi Konuşmaların Bir Analizi: Diyalojik mi Monolojik mi?*
An Analysis of Speeches of Classroom Inside: Is It Dialogic or Monologic?
Elvan GÜNEL1, Merry M. MERRYFIELD2
ABD’deki Müslüman Kız Öğrencilerin Okul Deneyimlerini Anlamak: Sosyal Bilgiler Dersleri ve Öğretim Programına İlişkin Yorumları*
Understanding Muslim Girls' Experiences in U.S.: Interpreting The Social Studies Courses and the Curriculum

Lütfi İNCİKABI1, Murat PEKTAŞ2, Cihan SÜLE3
Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Matematik ve Fen Sorularının PISA Problem Çözme Çerçevesine Göre İncelenmesi*
An Analysis of SSIPE Mathematics and Science Items in terms of PISA Problem Solving Framework*

Selman Tunay KAMER1, Ahmet Salih ŞİMŞEK2
Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi
Measuring the Attitudes of Pre-Service Teachers towards the History of Turkish Education Course

Mehmet Şirin DEMİR1, Mehmet Emin USTA2, Ahmet YAYLA3, Nejdet TAŞKIN4, Yunus HASTUNÇ5, Özlem ALAV6
Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi
The Effect of Different Neuro-Cognitive & Neuro-Pedagogical Modalities and Applications on Neuro-Cognitive Development

İhsan ÜNLÜ1, Özge METİN2
İlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlere Ulaşma Düzeyleri*
Elementary Student’s Levels of Reaching The Values in Terms of Gender Variable

Erol KOÇOĞLU1, Özkan AKMAN2
Eğitimde Konsültasyon Hizmetlerine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algıları
Perceptions of Social Studies Teachers Education on Consultation Services

Cüneyt AKAR1, Ahmet KEYVANOĞLU2
2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Programlarının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında Karşılaştırılması
A Comparison of 2009 and 2015 Life Studies Curriculum in Context of Multicultural Education