AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 17 Sayı 1

Cilt 17 Sayı 1

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Canan KOÇ1
Yardım İsteme Ölçeği (YİÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
Help Seeking Scale (HSS): Validity and Reliability Study

Emine ŞENYUVA1, Gönül BODUR2
Üniversite Öğrencilerinin Nükleer Santrallere İlişkin Görüşleri İle Çevre Okuryazarlık Düzeyleri İlişkisi*
Views Of University Students Regarding Nuclear Plants And Their Levels Of Environmental Literacy

Ceyhun ERSAN1, Asiye İVRENDİ2
Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Geliştirilen Araştırma Temelli Matematik Eğitim Programlarının İncelenmesi
Investigation of the Research Based Mathematics Programs Developed for Preschool Children

Enver TÜRKSOY1, Erdal TAŞLIDERE2
Aktif Öğrenme Teknikleri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi*
Effect of Instruction Enriched with Active Learning Tecniques on 5th Grade Students’ Academic Achievement and Attitudes Towards Science Technology Course.

Elif ATABEK-YİĞİT1, Fatime BALKAN-KIYICI2
Öğrenilen Bilgilerin Hatırlanmasında Sınavların Etkisi
Effects of Tests to Recall the Learned Information

Nurcan TURAN OLUK 1, Adnan KAN2, Güler EKMEKCİ3
Kavram Haritası Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Development of an Attitude Scale for Concept Mapping: The Study for Validity and Reliability

Elif SAZAK PINAR1, Fatma MERDAN2
Grafik Düzenleyicilerin Otizmli Öğrencilere Fen Bilgisi Kavramlarının Öğretimindeki Etkililiği*
Effectiveness of Graphic in Teaching Science Concepts to Children with Autism

Ziya BAHADIR1, Zehra CERTEL2
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlikleri İle Örgütsel Adanmışlıklarının İncelenmesi
Investigation of Organizational Silence and Organizational Commitment of Physical Education Teachers

Lütfiye COŞKUN1, Ümit DENİZ2
“Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi” İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study for the “Control List for the Evaluation of the Writing Readiness Skills of Pre-School Children”
Cem GÜLTEKİN1, Canan NAKİBOĞLU2
9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarının Beceri ve İçerik Kazanımları ile Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarının Grafikler Açısından Analizi
Analysis of Skill and Content Acquisitions and Assessment-Evulation Approaches of the 9th and 10th Grade Chemistry Instructional Curriculum in Terms of Graphs
Didem ALSANCAK SIRAKAYA1, Halil YURDUGÜL2
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği*
Investigation of Online Learning Readiness Level of Teacher Candidates: The Sample of Ahi Evran University
Ümit ÖZKANAL1 Emel BAYRAK2
İlkokul Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Zihinsel Becerilere Göre Dağılımı
The Distribution of the Listening Activities Based on the Cognitive Abilities in the Primary School Turkish Language Textbooks
Semra ERKAN1, Gonca ULUDAĞ2, Fatih DERELİ 3
Okul Öncesi Öğretmenleri, Okul Yöneticileri ve Ebeveynlerin Aile Katılımına İlişkin Algılarının İncelenmesi*
An Investigation on the Perceptions of Preschool Teachers, School Administrators and Parents on Parent Involvement
Dilek ALTUN1, Feyza TANTEKİN ERDEN2
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Pre-service Preschool Teachers’ Opinions and School Practices on Early Literacy
Yaser ARSLAN1, Soner POLAT2
Eğitim Örgütlerinde Kuşaklar Arası Çatışma: Nedenleri ve Başa Çıkma Yaklaşımları
Intergenerational Conflict in Educational Organizations: Reasons and Coping Strategies
Ahmet Naci ÇOKLAR1, Feyza UZUN2
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Aşırmacılık Yapma Şekil ve Nedenlerinin Belirlenmesi*
Determining the Digital Plagiarism Causes and Types of Secondary School Students
A. Salih ŞIMŞEK1, C. Teyyar UĞURLU2, H. Gonca USTA3
Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimlerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması*
Determination of Absenteeism Tendency of University Students: Scale Development Study
Selçuk UYGUN1
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlıklarının Karşılaştırılması
Comparison of Pedagogical Formation and Faculty of Education Students’ Sensitivity towards Teaching Profession
Erdoğan ÖZEL1, Ahmet Sami KONCA2, Hikmet ZELYURT3
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi*
Investigating Preschool Teacher Candidates’ Attitudes towards Foreign Language Education
Elif MAMUR YILMAZ1, Sema BİLİCİ2
Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Teknolojileri ve Materyali Kullanım Durumları*
Visual Arts Course in Instructional Technology and Material Use Cases
Taner ÇİFÇİ1, Yurdal DİKMENLİ2
Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri
Geography Teachers Views with Regard to Teaching Geography Outdoors
Mustafa ASLANDEREN1, Rüştü YEŞİL2
Esnaf Ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeylerinin Değerlendirilmesi*
The Evaluation Of The Trademen’s And Craftmen’s Levels For Their Ownerships Of Ahi-Order Values
Kadir ULUSOY1
Sosyal bilgiler öğretiminde değer aktarımı ve e-okuma “ekran okuma”
Values Transfer and S-Readind “Screen Reading” In Social Sciences Teaching
Mehmet TAŞDEMİR1, Figen TAŞDEMİR2
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Kavramına Yükledikleri Metaforlar
The Metaphors That Prospective Teachers attribute to Scientific Research Concept
Neşe SEVİM1, Ömer Faruk İSLİM2, Göknur KAPLAN AKILLI3
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı: ODTÜ BÖTE Örneği
Perceptions of Pre-Service ICT Teachers About Their Departments: The Case of CEIT Department at METU
Nihat ÇALIŞKAN1, Özlem BADEM2
Öğretmen Adaylarının Değişiklik Huy Kalıbını Kullanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Analitik Bir Çalışma*
An Analytic Study to Determine the Using Level of Change Pattern of Teacher Candidates
Cengiz ŞAHİN1, Davut AYDIN2, Refik BALAY3
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı ile İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi
The Investigation of the Students’ Educational Use of Internet and Students’ Internet Addiction in School of Education
Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI1, Ali İbrahim Can GÖZÜM2
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının (GDO) Sosyo-Bilimsel Konusuna Yönelik Araştırma Davranışlarının İncelenmesi
Examination of Research Behaviours of Pre-service Science Teachers on (GMO) Socio-Scientific Issues
Hüseyin ATEŞ1, Serbay DURMAZ2
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-değer İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi*
Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Self-Worth Beliefs in terms of Some Variables
Hayriye TOPCU1, Neslihan BULUT2
Şarkılarla Yapılan Matematik Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi
The Effects of Mathematics Instruction Enriched with Songs on 6th Grade Students' Achievement
Abdullah ATLİ1
Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerinin Yetenek, İlgi ve Mesleki Değerlerine Göre İncelenmesi
The Investigation Of High School Students' Career Preferences İn Terms Of Ability, İnterest And Career Value
Avni YILDIZ1, Bülent GÜVEN2
Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözme Ortamlarında Öğrencilerinin Üstbilişlerini Harekete Geçirmeye Yönelik Davranışları*
The Behaviours of Mathematics Teachers Intended to Promote the Metacognitions of the Students in Problem Solving Environment
Şenay OZAN1, Hatice Ferhan ODABAŞI2
Sosyal Medyada Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlık Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri
The Opinions of Students About The Use Of Social Media In The Guidance Process Implemented Within School Practicum Course
Gülay EKİCİ1
Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması
Determination of the Preservice Biology Teachers’ Perceptions of Microscope: Example for Metaphor Analysis

Yavuz TOPKAYA1
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer Aktarım Yaklaşımları Hakkındaki Görüşlerine Ait Nitel Bir Çalışma
The Opinions of Social Studies Teachers Regarding Value Transfer Approaches: A Qualitative Study