AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 16 Sayı 3

Cilt 16 Sayı 3

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Hikmet ZELYURT1, Erdoğan ÖZEL2
İlkokul Birinci Sınıfı Okutan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde 4+4+4 Düzenlemesine İlişkin Görüşleri
The Views of the First Grade TeachersOn 4 + 4 + 4 Educational Regulation

Zafer İNAL1, Abdullah AYDIN2
Madde ve Isı Ünitesinin Öğretilmesinde Model Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi*
The Effect of Using Models on Academic Achievement and Continuance of Knowledge in Teaching of the Matter and Heat Unit

Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK 1, Mümine SOYTÜRK 2
Beden Eğitimi, Müzik ve Resim/Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi*
The Investigation of Physcial Education, Music and Art Teachers’ Communication Skills

Yalçın BAY 1
Orta Öğretimden Üniversiteye Geçişte Bir Model Uygulaması: LCC Early College*
An Applıcatıon of a Model in Passıng to Unıversıty from Secondary Educatıon: LCC Early College

Adem BAYAR1
Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study of the Teacher Efficacy for Inclusive Practice (TEIP) Scale

Selda AL ŞENSOY1, Ayşe SAĞSÖZ2
Öğrenci Başarısının Sınıfların Fiziksel Koşulları ile İlişkisi*
Relation between Pupils Academic Achievement and Pyhsical Conditions of Classrooms

Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA1, Mahmut SELVİ2
Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi*
Development of an Awareness Scale Regarding Knowledge of Using Technological Devices Which Cause Electromagnetic Pollution

Rüştü YEŞİL 1, Enver ŞAHAN 2
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin En Önemli Sorun, Neden ve Çözüm Yollarına İlişkin Algıları*
Perceptions of Teacher Candidates About The Most Important Problem of Turkish Education System, Its Reason and Its Solutions

E. Levent İLHAN1, Hüseyin KIRIMOĞLU2, Mustafa TUNÇEL3, Meryem ALTUN4
Zihinsel Engelli Çocuklarda Özel Atletizm Antrenmanlarının Öz Bakım Beceri Düzeylerine Etkisi*
The Effect Of Special Athletics Training To Self-Care Skills' Level On Mentally Retarded Children
Ali SAĞDIÇ1, Elvan ŞAHİN2
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine Yönelik İnançlar:Ölçek Geliştirme Çalışması *
Beliefs on Education for Sustainable Development:Scale Development Study
B. Çağla GARİPAĞAOĞLU1
Özel Okul Sektörü ve Etik Dışı Başarı Mühendisliği Uygulamaları
Private School Sector and Unethical Achievement Engineering Practices
Murat ÖZDEMİR1, Burak KÜTKÜT2
Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği’nin (SALÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of Social Justice Leadership Scale (SJLS): The Validity and Reliability Study
Özgen KORKMAZ1, Recep ÇAKIR2, S. Serkan TAN3
Öğrencilerin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi
Students E-learning Readiness and Satisfaction Levels and Effects on the Academic Achievement
Agâh Tuğrul KORUCU 1
Mesleki İngilizce Dersinde Dinamik Web Teknolojileri Kullanımının Akademik Başarıya ve Derse Karşı Motivasyona Etkisi
Effect of the Usage of Dinamic Web Technologies on Motivation about Course and Academic Achievement at the Professional English Course
Mustafa YAĞCI1
BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi ve Akademik Başarıya Etkisi
Investigation of Course Studying Approaches of Preservice Teachers from the CEIT Department and Its Effect on Academic Success
Mustafa ERGÜN1
Mehmet Ali Paşa Zamanında Mısır’da Eğitimin Batılılaşması
Westernization of the Education in Egypt in the Era of Muhammad Ali Pasha
Serdal BALTACI1*, Avni YILDIZ2
Matematik Öğretmen Adaylarının GeoGebra Yazılımı Yardımıyla Analitik Geometrideki Bir Konuyu Öğrenme Süreçleri
Preservice Mathematics Teachers Processes of Learning an Analytic Geometrical Subject by the Help of GeoGebra Software
Mehmet Akif SÖZER1, Burcu SEL2
John Dewey’in Görüşlerinin Ontolojik ve Epistemolojik Temelde İrdelenmesi
An Evaluation of Epistemological and Ontological Views of John Dewey on Contemporary Education
Bekir Kürşat DORUK1, Muharrem AKTÜMEN2
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının GeoGebra’ya İlgilerini Etkileyen Faktörler*
The Factors That Affect Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Interest in GeoGebra