AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 16 Sayı 2

Cilt 16 Sayı 2

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Cemil Cahit YEŞİLBURSA1
Ortaokul Öğrencilerinin Tarihsel Bilgi Edinme Kaynaklarına Yönelik Görüşleri
Middle School Students’ Views on Acquiring of Historical Knowledge Resources

Dilek SEZGİN MEMNUN1
Ortaokul Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnanç ve Tutumlarının Nitel ve Nicel Analizi
Analysis of Fifth and Sixth Grade Students’ Beliefs and Attitudes about Mathematics by Qualitative and Quantitative Methods

Evrim ERBİLGİN1, Serkan ARIKAN2, Hanife YABANLI3
Çizgi Grafiğini Yorumlama ve Oluşturma Becerilerinin Ölçülmesi
Assessing Line Graph Comprehension and Construction Skills

Tuğrul KAR1, Cemalettin IŞIK2
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Problemlerin Güçlük Düzeyine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
The Investigation of Middle School Mathematics Teachers' Views on the Difficulty Levels of Posed Problems

Zülfü DEMİRTAŞ1, Müslim ALANOĞLU2
Öğretmenlerin Karara Katılımı ve İş Doyumu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Participation in Decision-Making of Teachers and Job Satisfaction

Huriye DENİŞ ÇELİKER1, Ali AKAR2
Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Metaforları
Metaphors Regarding to Nature of Middle School Students

Soner DOĞAN1, Celal Teyyar UĞURLU2, İhsan TOPÇU3, Yakup YİĞİT4
Farklılıkların Yönetimi ile Öğrenen Okul Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi
Examination of the Relationship between Diversity Management and Learning School according to the Teacher's Perceptions

Burcu ULUTAŞ1, Sinem ÜNER2, Nurcan TURAN OLUK3,
Ayşe YALÇIN ÇELİK4, Hüseyin AKKUŞ5

Türkiye’deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi: 2000-2013*
Analysis of Chemistry Education Research Papers in Turkey: 2000-2013

Adem BELDAĞ1, Ali Faruk YAYLACI2, Enes GÖK3,
Cemalettin İPEK4

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Community Servıce Practices Course in Terms of Unıversity-Socıety Cooperatıon
Eylem YALÇIN İNCİK1, Cenk AKAY2
Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri*
Education Faculty and Pedagogical Formation
Programme Prospective Teachers' Opinions Towards Teaching Profession Competencies
Nagihan YILDIRIM1, Özge GÜNGÖR AKGÜN2
İlkokul 3. Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri Dersine İlişkin Görüşleri
Opinions of the Third Grade Classroom Teachers about the Altered Science Course
Serpil PEKDOĞAN1, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU2
4+4+4 Düzenlemesinin Okul Öncesi Eğitim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of 4+4+4 Regulation on Early Childhood Education
Hasan ÇAKIR1, Gül ÖZÜDOĞRU2, Şeyma Büşra BOZKURT3, Kevser HAVA4
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi
An Investigation of Pre-service Teachers’ Privacy Awareness on Social Networking Sites
Hüzeyf GÜNGÖR1, Hayati ÇAVUŞ2
İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Öğretmenin Yardımcı Kitap Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi*
The Impact Of The Use Of The Supplementary Book On Teaching Fractions Subject On The 4thGrade Primary School Math Class Student Achievement
Turgay BÜLBÜL1, Asiye TOKER-GÖKÇE2
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları: İşlevselci Bir Yaklaşım*
Metaphorical School Perceptions of Vocational Secondary School Students: A Functionalist Approach
Seyide EROĞLU1, Fulya ÖNER ARMAĞAN2, Oktay BEKTAŞ3
Fen Bilimleri Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Learning Environment of Science Course in Terms of Constructivist Properties
Seyide EROĞLU1, Bayram AKARSU2, Oktay BEKTAŞ3
Kimya Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Chemistry Textbooks in terms of Teachers Opinions
Behiye UBUZ1, Yasin GÖKBULUT 2
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri: Tanım ve Örnekler Oluşturma*
Primary Prospective Teachers’ Knowledge on Pyramid: Generating Definitions and Examples
Aslıhan KOCAMAN-KAROĞLU1
Öğretim Teknolojileri Alanında Karma Yöntem Çalışmaları Analizi: 2005-2015 Arası
Mixed Method Research Analysis in the Field of Instructional Technology: 2005-2015
Mustafa ALYAR1, Kemal DOYMUŞ2
Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılması Üzerine İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Etkisi *
The Effects of Cooperative Learning Methods on The Understanding of The Particulate Nature of Matter
H.Gözde ERTÜRK KARA1, Sunay GÖZCÜ2
Okula Hazır Olma Konusunda Öğretmen ve Aile Görüşleri: Bir Olgu Bilim Çalışması
Teachers’ and Parents’ Views on School Readiness: A Phenomenological Study
Gizem KÖŞKER1
Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı: Fransız Dili Örneği
The Culture Transfer In Foreign Language Teaching: French Language Example
Mehmet DEMİRBAĞ1, Sevgi KINGIR2, Salih ÇEPNİ3
Öğretmen Adaylarının İnanç Sistemleri ile Öğrenme Amaçlı Yazma Arasındaki İlişki
The Relationship between Prospective Teachers’ Belief Systems and Writing-to-Learn