AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 16 Sayı 1

Cilt 16 Sayı 1

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Selami YANGIN1, Halil DİNDAR2
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Etnobotanik Aktivitelerin Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi
The Effect of the Ethnobotanic Activities
To Students’ Academic Performance and Learning Permanence in the Seventh Grade Science and Technology Lesson

Nevin GÜNER YILDIZ 1, Macid Ayhan MELEKOĞLU 2
Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmayla İlgili Olaylara Bakışı*
Teacher Candidates’ Opinions about Inclusion Related Cases

Mustafa ERGUN1
İsviçre ve Türkiye Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması
Comparison of Primary Teacher Education Programs in Switzerland and Turkey

Şirin KÜÇÜK1, İsmail ŞAHİN2
Facebook Zorbalığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of Facebook Victimization and Bullying Scales to Turkish

Burak Kağan TEMİZ1, Ahmet YAVUZ2
Problem Çözümlerinde Bir Analiz Metodu Olarak Prakseolojik Organizasyonun Kullanımı: Bir Dinamik Problemi Örneği
Praxeological Organisation as an Analysis Tool for Problem Solving: An Example of Dynamics Problem

Deniz TONGA1, Salih USLU2
Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi*
Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Melek GÜLER1, Şevket KANDEMİR2
Öğretmenlerin Drama Yöntemine Yönelik Görüşleri ve Öz Yeterlik Düzeyleri*
Teachers' Opinions on Drama Method and Self-Efficacy Levels

Murat KEÇE 1
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik İlgi ve Farkındalıkları
Interest and Awareness of the Social Studies Preservice Teachers on the Historical and Cultural Tourism Heritage of Ankara

Dilek GENÇTANIRIM1
Ergen İntiharlarının Önlenmesi: Ekolojik Bakış Açısı*
Prevention Adolescents Suicide: Ecological Perspective
Fatma ÜNAL1, Harun ER2
Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi*
Assessment of the Opinions of Gifted Students about Social Studies Courses
Neval AKÇA BERK1, Fatma GÜLTEKİN2, Namık ÇENÇEN3
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersine ve Sosyal Bilgiler Öğretmenine İlişkin Metaforları
The Metaphors of Social Studies Candidate about Social Studies Course and Social Studies Teachers’
Avni YILDIZ1, Serdal BALTACI2
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Etkinlikleri ile Olasılığa Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi*
Researching Primary Preservice Mathematics Teachers’ Knowledge of Probability with Problem Posing Activities
Gülsen ÜNVER1, Gürcü ERDAMAR2
Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Eğitim Programı Geliştirme Sürecine Katkıları
Early Childhood Teachers’ Contributions to Curriculum Development Process in Turkey
Tuğba SELANİK AY1, Nuray KURTDEDE FİDAN2,
Mustafa ERGÜN3

Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu*
Sociological Dimension of Social Studies
Hülya GÜVENÇ1
Etkin Katılım Ölçeği Geliştirme ve Uyarlama Çalışması
Development and Adaptation Study of Engagemet &Disaffection Scale
Mustafa YAĞCI1, Hüseyin EKİZ 2, Selahattin GELBAL3
Yeni Bir Çevrimiçi Sınav Modeli Geliştirilmesi ve Uygulanması*
Designing and Applying a New Online Examination Model
Bekir BULUÇ 1, Serkan DEMİR2
İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki
The Relationship between Job Satisfaction and Self Efficacy based on Elementary and Middle School Teacher’s Perceptions
Hüseyin ŞİMŞEK1, Celil ABUZAR2, İ. Hüseyin YEGİN3,
Salih ŞİMŞEK4, Ali DEMİR5

Okula Yabancılaşma Ölçeği*
Study on Development of the Student Alienation Scale
Elif ESMER1, Sertel ALTUN2
Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Değişir mi?*
Does the Teaching Methods Make a Difference in Thinking Style Preferences?
Zeynep ÇİFTÇİ1, Levent AKGÜN2, Yasin SOYLU3
Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayılarla İlgili Anlayışları*
Pre-service Mathematics Teachers’ Understandings of Irrationality Numbers
Mehmet Arif ÖZERBAŞ1, Bilge Has ERDOĞAN2
Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Student Opinion on the Digital Classroom Practice
M. Cem GİRGİN1, Duygu BÜYÜKKÖSE2
İşitme Engelli Çocukların Sesletim ve İşitsel Ayırt Etme Gelişim Durumlarının İncelenmesi
Analyzing the Articulation and Auditory Discrimination Development State of Children with Hearing Impairment
Hüseyin ÖNCÜ1
Psikolojik Danışma Müdahalesi Olarak Bireysel Psikolojik Danışma
Individual Counselling as a Counselor Intervention
Esra EREN1
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Algıları ile Görüşleri *
Perceptions and Opinions of Middle and High School Students about Tablet Computers in Education