AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 15 Sayı 3

Cilt 15 Sayı 3

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Nesrin ORUÇ ERTÜRK1
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları
Student and Teacher Perceptions on Reliability and Validity of Freshman EAP Tests

Ahmet BEDEL1, İsmail KÜÇÜKKÖSE2
Lise Öğrencilerinde Kişiler Arası Sorun Çözme ve Stresin İncelenmesi
An Investigation of Interpersonal Problem Solving and Stress in High School Students

Mustafa TAHİROĞLU1, Salih ÇAKIR2
İlkokul 4. Sınıflara Yönelik Matematik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Mathematics Motivation Scale Related to Elementary Education 4th Grade

Alpaslan DURMUŞ1, Uğur BAŞARMAK2
Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*
Investigation of the Relation between Teacher Candidates Internet Self-Efficiency Belief and Their Problematic Intended Use

Nihat ÇALIŞKAN1, Elif KILIÇ2
Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili
Language of the Colors in Different Cultures and Educational Process

Niyazi ÖZER1, Servet ATİK2
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Okul Müdürlerine Güven Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Secondary and High School Students’ Trust in Principals

Erol KOÇOĞLU1
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin İmgesel Algıları
Social Studies Teachers' Perceptions of Social Studies Concepts Regarding Imaginary

Selda BAKIR1, Hasan METE2
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Burdur İli Örneği*
Learning Styles of Secondary School Students: The Sample of Burdur

Eralp BAHÇİVAN1
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenme ve Öğretme Anlayışları Arasındaki Uyumun İncelenmesi: Bir Fenomenografi Çalışması
Investigating Coherence between Preservice Science Teachers’ Conceptions of Learning and Teaching Science: A Phenomenographic Study