AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 15 Sayı 2

Cilt 15 Sayı 2

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Vildan ATEŞ1, Sami ŞAHİN2
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri
Effects of Computer and Internet Technologies in Graduate Students' Reading Habits

Ferdi ALTIN1, Sinem VATANARTIRAN2
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve Sürekli Geliştirme Model Önerisi *
A Model Proposal for the Preparation, Selection, and Professional Development of School Principals in Turkey

Eyüp İZCİ1, Özlem GÖKTAŞ2, Süleyman Nihat ŞAD3
Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları*
Prospective Teachers’ Views and Perceived Efficacy Regarding Alternative Measurement and Evaluation

Nuray MAMUR1
Post-modernizmin Sanat Eğitimine Yansıma Biçimleri Görsel Kültür ve Eleştirel Pedagoji
Implications of Postmodernism on ArtEducation: Visual Culture and Critical Pedagogy

Ahmet KAYA1, Refik BALAY2, Songül TINAZ3
Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki*
The Relationship between Managerial Effectiveness and Organizational Commitment Perceptions of Teachers and Principals

Abdulkerim KARADENİZ1, Ülkü GÜRSOY2
Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinin Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi *
The Effects of Modern Analysis Methods In Poetry Students’ Critical Thinking, Creative Thinking and Problem Solving Skills

Fulya Damla KENTLİ1
Türkiye’deki Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Perceived Influences in Vocational Preference of Turkish High School Students

Servet ATİK1, Mehmet ÜSTÜNER2
İlköğretim Okullarının Örgüt Tipi İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki*
The Relatıonshıp Between Organızatıon Type Of Prımary Schools And Teachers’ Organızatıonal Commıtment

Murat DURAN1, Abdullah KAPLAN2
Matematiksel Kavramlarla Geliştirilen “Kelimeden Kavrama” Oyununa İlişkin Öğrenci-Öğretmen Görüşleri *
Review of Students-Teachers Relating to “From Word to Notion” Game Developed With Mathematical Purviews
Pınar KARAMAN1, Çavuş ŞAHİN2
Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının Belirlenmesi
Investigating the assessment literacy of teacher candidates
Mustafa SIRAKAYA1, Hasan ÇAKIR2
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi
Determination of Teacher Candidates’ Online Searching Strategies
Gül ÖZÜDOĞRU1, Hasan ÇAKIR2
Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi
An Investigation of Instructors’ Awareness Being a Role Model to Pre-service Teachers for Utilizing Information and Communication Technologies
Zafer TANGÜLÜ1, Tuba ÇIDAÇI2
Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar*
The Problems Faced by Branch Teachers Lecturing Social Sciences at 5th Grades

Yusuf Ziya OLPAK1, Ebru KILIÇ ÇAKMAK2
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluk Algıları ile Akademik Başarılarına Etkisi*
Effects of Different Feedback Strategies on Students’ Perceptions of Social Cognitive and Teaching Presence and Academic Achievements in Online Learning Environments

Nihat ÇALIŞKAN1, Mustafa ASLANDEREN2
Aile İçi İletişim ve Siber Yaşam: Teorik Bir Çözümleme
Intra-Family Communication and Cyber Life: A Theoretical Analysis
Abdulkadir SAĞLAM1, Ahmet YAYLA2
İlkokul ve Ortaokullarda Uygulanmakta Olan Sosyal Kulüplerin İşlevlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri*
Views of Teachers towards Functions of Social Clubs Implemented in Primary and Secondary Schools
Nuri BALOĞLU1
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmede Bir Karar Destek Sistemi: Analitik Hiyerarşi Süreci*
The Selection of Administrator for Educational Institutions: Analitical Hierarchy Process as a Decission Support System
Erinç KARATAŞ1
Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri
Gamification in Education: Research Trends
Ayşenur BAHÇIVANCIOĞLU-YAZICI1, Nur AKÇİN2
Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuklarının Gelişimlerine İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi*
Describing Mother's Opinions About Development Process of Their Children with Multiple Disability