AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 15 Sayı 1

Cilt 15 Sayı 1

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Fatma ALİSİNANOĞLU1, D. Neslihan BAY2, Özlem ŞİMŞEK3
Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Validity and Reliability Study of the School Parent Cooperation Scale in Pre-School Education

İbrahim Hakan KARATAŞ1
EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of the Courses Included in the Thesis and Non-Thesis EASPE Programs in Turkey

Özge ÖZKAN KILIÇ1, Havise GÜLEÇ2, Salih Zeki GENÇ3
Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarının Coğrafi Kavramları İçermesi Yönünden İncelenmesi
Researching The Pictured Story Books of The Pre-school Period In Terms of Consisting of Geographical Concepts

Alattin URAL1
9. Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyon Kavramında Notasyonel Hataları ve Bazı Kavram Yanılgıları
Ninth Graders’ Notational Errors in Function Concept and Some Misconceptions

Emine ŞİMŞEK1, Gülay KORU YÜCEKAYA2
Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*
The Effect of the Teaching by the Dynamic Geometry Software on 6th Grade Elemantary School Students’ Spatial Ability

Hüseyin ŞİMŞEK1, Sevda KATITAŞ2
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşmanın Çeşitli Değişkenler Açısından
Examining the School Alienation of Secondary School Students on the Base of Some Variables(Sample of Şanlıurfa)

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ1
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları
Preschool Teachers' Extended Micro-Teaching Technique to Involve Situations in Mathematics Education

Mustafa Serkan GÜNBATAR1
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
The Study on Development of Information and Communication Technology Attitude Scale

Sinem ÜNER1, Hüseyin AKKUŞ2, Fatma KORMALI3
Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Soruların Bilişsel Düzeyi ve Öğrencilerin Bilişsel Düzeyiyle İlişkisi*
The Cognitive Level of Questions in the Secondary Chemistry Textbooks and Exams and the Relationship with Student’s Cognitive Level
Mehmet Koray SERİN1, İsa KORKMAZ2
Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi*
Analysis of Classroom Teachers’ In Service Training Needs
Murat YÜKSEL1, Yusuf Ziya OLPAK2
Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama
Using Facebook in Education: A Case Study in Accounting Education
İbrahim KURT1, Ramazan ÇAKIR2
Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış
A Sociological Glance at Education From Past to Present
Mustafa SARITEPECİ1, Hatice YILDIZ2
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Blended Learning Environments on Students' Engagement to Course and Motivation toward the Course

Ali GURBETOĞLU1, Sibel ATLI2
Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi
Kazım Nami Duru’s Contribution to Preschool Education and an Analysis of His Work of “Cocuk Bahçesi Rehberi” (Children's Playground Guide)

Mustafa GÜÇLÜ1
Hasip Ahmet Aytuna’nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Hasip Ahmet Aytuna in Turkish Education History
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER1, Sinan KAYA2, Adem UZUN3
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)
Science Teachers' Views on the Internet Use in Education (The Case of Kırşehir)
Fatih BEKTAŞ1, Ahmet NALÇACI2, Engin KARADAĞ3
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Algıladıkları Evrensel Değerlerin Bir Yordayıcısı
School Climate as a Predictor of the Universal Values Perceived by Primary School Students
Cem ÇUHADAR1, Hasan ÖZGÜR2, Fatma AKGÜN3, Şemseddin GÜNDÜZ4
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçimleri
Teacher Candidates' Communication Skills and Communicator Styles
Didem ÖZSIRKINTI1, Cenk AKAY2, Emine YILMAZ BOLAT3
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)
The Opinions of Preschool Teachers Concerning Preschool Education Programme(Adana Sample)
Yusuf Ziya OLPAK1, Agah Tuğrul KORUCU2
Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Approaches to the Study of Students' an Investigation of Different Variables