AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 14 Sayı 3

Cilt 14 Sayı 3

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Gökhan BAŞ, Zafer S. KIVILCIM
Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki*
The Correlation between Reflective Thinking Skills towards Problem Solving and Academic Success in Mathematics and Geometry Courses of High School Students

Müge YURTSEVER KILIÇGÜN
Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) Geliştirilmesi ve Standardizasyonu
Development and Standardization of Parental Support Inventory for Self-Care Skills (PSISS)

Murat AKTAŞ
5E Öğrenme Modeli ve İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji Dersi Başarısına Etkisi*
Researching the Effect of the 5E Learning Model and Cooperative Learning Metod on Academic Achivement in Biology Lesson

Metin ELKATMIŞ
1998 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı ile 2010 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması*
The Comparison of 1998 Citizenship and Human Rights Education Syllabus and 2010 Democracy Education Teaching Program

Hüseyin ŞİMŞEK
Bir İmparatorluk Refleksi Olarak, 19. Yüzyılda Eğitsel Etkileşim ve Sonuçları
Educational Interaction in the 19. Cenntury as an Emperorship Reflex

Hasan DİLEK, Ayşe B.AKSOY
Ergenlerin Benlik Saygısı ile Anne-Babalarının Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Relationship between Adolescents’ Self-Esteem and Parents’ Self-Esteem

Gülgün BANGİR ALPAN
Görsel Okuryazarlık Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Yaklaşımlarına Etkisi: Gazi Üniversitesi Örneği
The Effect of Visual Literacy Education on the Problem Solving Approaches of Teacher Trainees

Harun ŞAHİN, Gürkan GÖÇER
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi*
Investigation of the Primary School Teachers’ Computer Usage Self-Efficacy

Metin BOZKURT, Aysel MEMİŞ
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı ve Okuma Motivasyonları İle Okuma Düzeyleri Arasındaki İlişki*
The Relationship Between 5th Grade Elementary School Students' Metacognitive Reading Comprehension Awareness, Reading Motivation and Reading Level
Yakup AKYEL, Nihat ÇALIŞKAN
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Drama Yöntemi Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Qualifications of Pre-School Teachers About Drama in Education
Hüseyin ATEŞ, Murat SARAÇOĞLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji*
Pre-Service Science Teachers' Perspective about Nuclear Energy
Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Mehmet FIRAT
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknogerçekçiliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of Preservice Information Technology Teachers’ Technorealism in Terms of Different Variables
İlker KÖSTERELİOĞLU
Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of an Altitude Scale for the Training of Individuals with Disabilities

Hatice KUMCAĞIZ, Seher BALCI ÇELİK, Yaşar BARUT, Melike KOÇYİĞİT
Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
Psychological Counselor Candidates' Views on Sexual Health Training Courses

Cengiz DÖNMEZ, Kubilay YAZICI
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Tarihi Karakterlerin Kullanımını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Use of Historical Characters in Republic of Turkey Revolution History and Kemalism Textbooks
Nezih ÖNAL , Yusuf BUDAK
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Öğretim Araç ve Materyallerini Kullanmalarına İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri*
Vocational School Instructors and Students’ Views on the Instructors’ Usage of Teaching Tools and Materials
Tamer KARADEMİR, Ünal TÜRKÇAPAR, Hakkı ULUCAN, Ziya BAHADIR
Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*
Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction with Life and Body Image Perception in Weightlifters
Halil EKŞİ, Nurdan ERDEN, F. Hilal ERDOĞAN,Emre YILMAZ
Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi: Nitel Araştırma Örneği
Examination of Identity Formation in Adolescents Through on Facebook: Example of Qualitative Research