AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 14 Sayı 2

Cilt 14 Sayı 2

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Halil TOKCAN, Gözde ALKAN
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
The Effect of the Concept Cartoons to the Students of the Social Studies Teaching

Semih AKTEKİN, Alpaslan PATA
Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Tarih Öğrenmeye Yönelik Eğilimleri (Trabzon Örneği)*
Secondary School Students’ Attitudes Towards Learning History in Their Free Times: The Case of Trabzon

Ruhan KARADAĞ, Ahmet AKKAYA
İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri *
Prospective Teachers’ Opinions About Micro-Teaching Applications on Primary Reading and Writing Course

Murat GENÇ, Tülin GENÇ
Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği*
Monitoring the Skills of Teachers' Vocational Development by Themselves; Fatih Project Sample

Suat YAPALAK, Gökhan ILGAZ
Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
The Adaptation of “Attitudes toward Research (ATR)” Scale into Turkish

Ahmet YAMAÇ, Gürbüz OCAK
Öğretmen Adayları Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Self-efficacy for Learning Form (SELF) for Pre-service Teachers: The Study of Reliability and Validity

Muhittin ÇALIŞKAN, Eyüp YURT, Mustafa AYDIN
Düzenlenmiş İki Faktörlü Öğrenme Yaklaşımları Envanteri’nin (R-2F-LPQ) Geçerliğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Sınanması
The Examination of Revised Two Factor Learning Process (R-2F-LPQ) Questionnaire with Confirmatory Factor Analysis

Sevda YILMAZ
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Dramanın Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Teacher Candidates’ Opinions Related to Using Drama as a Teaching Method in Teaching of Social Studies

Gürkan TABAK, Ali GÖÇER
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Evaluating the Writing Skill of Sixth and Eighth Grade Turkish Language Teaching Curriculum in terms of Product and Process Approaches
Abdullah SELVİTOPU, Hülya ŞAHİN
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki*
The Relationship Between Organizational Justice Perceptions and Organizational Commitment Levels of Secondary School Teachers
Serkan TİMUR, Şirin YILMAZ, Betül TİMUR
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Determination of Pre-service Teachers’ Attitudes towards Environment and Comparison of These Attitudes in Terms of Some Variables
Gökhan ARASTAMAN
Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öz-Yeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Examination of Education and Arts and Sciences Faculty Students’ Self-Efficacy Beliefs and Their Attitudes Toward Teaching Profession
S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Gökhan KAYILI,
Erhan ALABAY, Özden KUŞÇU, Ayşegül SARIKAYA

Ailesinde Engelli Birey Bulunan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Problem Davranışlarının İncelenmesi
Examining the Social Abilities and Problem Behaviors of the Child of Preschool Age with a Handicapped Individual in Family

Öner ÇELİKKALELİ, Sinem Evin AKBAY
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi
The Investigation of University Students’ Academic Procrastination, General Self-Efficacy Belief and Responsibility

Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Enver TATAR, Yılmaz ZENGİN
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
Investigation the Perceptions of Prospective Teachers on the use of Technology in Mathematics Teaching
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM, Mehmet GÜLBURNU
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
An Investigation on Factors Affecting Classroom Teachers’ Mathematics Competence
Çiğdem KILIÇ
Aile Mahkemelerinde Görev Yapan Uzmanların Hizmet içi Eğitim İhtiyacı
In Service Education Needs of Family Court Social Workers
Muzeyyen Nazli DEMIRBAS
İngilizce Ders Kitaplarında Kültürlerarası Unsurların İncelenmesi
Investigating Intercultural Elements in English Coursebooks
Barış ÇAYCI
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öz-Yeterlik İnançları ile Kavram Başarıları Arasındaki İlişki
The Relationship between Elementary School Students’ Self-Efficacy Beliefs towards Science and Technology and Their Concept Achievements
Hasan KARAL, İdris AKTAŞ, Yiğit Emrah TURGUT, Seyfullah GÖKOĞLU, Nükef AKSOY, Özlem ÇAKIR
FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
An Evaluation Scale of Teachers’ Thought about FATIH Project: A Study on Reliability and Validity
Alpaslan DURMUŞ
Öğrenme Nesneleri Kavramına İlişkin Geliştirilen Örnek Analojiler
Sample Analogies Developed Regarding the Concept of Learning Objects
Samih DİKEL, Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modeli Hakkında Bilgi ve Uygulama Düzeyleri: Erzurum Örneği*
Science and Technology Teachers’ Knowledge and Application Level about Cooperative Learning Model (Erzurum Sample)
Eda ABBASOĞLU, Erman ÖNCÜ
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları*
Pre-Service Physical Education Teachers’ Self-Esteems and Attitudes toward Teaching Profession
Zeynep KARATAŞ, Hülya ŞAHİN BALTACI
Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Okul Müdürü, Sınıf Rehber Öğretmeni, Öğrenci ve Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşlerinin İncelenmesi*
An Investigation of Opinions of School Counselor, Students, Class Guidance Teacher, School Administrator about Counseling and Guidance Services at High School
Tuba ŞENGÜL BİRCAN , Mustafa SAFRAN
Tarih Öğretiminde Haritaların Önemi ve Kullanımı*
The Usage and The Importance of Maps in Teaching History