AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 14 Sayı 1

Cilt 14 Sayı 1

Kapak, Kurullar ve İçindekiler
Cover, Committees and Contents

Lütfi İNCİKABI, Hartono TJOE
Türkiye’deki ve Amerika Birleşik Devletleri’ ndeki Orta Okul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Oran ve Orantı Problemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi
A Comparative Analysis of Ratio and Proportion Problems inTurkish and the U.S. Middle School Mathematics Textbooks*

Abdulkadir ERDOĞAN, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN
Didaktik Durumlar Teorisi Işığında İlköğretim Öğrencilerine Matematiksel Süreçlerin Yaşatılması*
Involving Primary School Students In Mathematical Processes Through Theory of Didactical Situations

Hatice SANCAR-TOKMAK, Gamze YAVUZ KONOKMAN, Tuğba YANPAR YELKEN
Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi*
An Investigation of Mersin University Early Childhood Pre-Service Teachers’ Self-Confidence about Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)

Banu ÖZEVİN TOKİNAN
Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
The Adaptation Study of Kenny Music Performance Anxiety Inventory into Turkish

Mustafa METİN
Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigate Factor Effecting Of Students’ Achievement on High School Entrance Exam-(SBS) Respect to the Different Variables

Hakan ÜLPER, Derya YAYLI, İsmail KARAKAYA
Okur Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Developing the Reader Self-Efficacy Scale

Çavuş ŞAHİN, Osman Yılmaz KARTAL, Aylin İMAMOĞLU
Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Programı Hakkında Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
The Opinions of Pre-School Teacher Candidates about Pre-School Teacher Education Program

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Pınar ERTEN
Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği)
Internet Self-Efficacy Perceptions of Prospective Teachers (Case of Fırat University)

Gamze YAVUZ KONOKMAN, Işıl TANRISEVEN,
Kürşat KARASOLAK

Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi*
Examining Prospective Teachers’ Attitudes towards Educational Research according to Several Variables

Neslihan DURMUŞOĞLU SALTALI, Filiz ERBAY
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Konuşma, Dinleme ve Empati Becerilerinin Çocuk Sevme Davranışı Açısından İncelenmesi
Examination of Speaking, Listening, Empathy Skills of Preschool Teachers in Terms of Liking of Children

Erkan AKYÜREK, Özlem AFACAN
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Anoloji ile Kavramsal Değişim Metinleri Kullanılarak Giderilmesi
Determination and Removal of 8th Grade Students’ Misconceptions About The Unit of “Cell Division and Inheritance” by Using Analogy with Conceptual Change Texts

F. Ayşe BALCI, Tuğba YANPAR YELKEN
İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Opinions about the Values in Primary Education Social Studies Curriculum and Values Education

Gamze YILMAZ, Aslıhan TÜFEKCİ
Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: “TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği”
Usability of a Web-Based Teaching Software: “Vitamin 6th Grade Mathematics Module”

Sema SOYDAN
Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of The Early Childhood Curricular Beliefs Inventory into Turkish: Validity and Reliability Study

E. Olcay KARABULUT, Murat ATASOY, Kazım KAYA, Alparslan KARABULUT
13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
The Examination of the State-Trait Anxiety Levels of the Male Football Players at the Age of 13-15 in Terms of Different Variables
Barış ÇETİN
Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri*
Problems that Class Teachers Faced in the Classroom Related to Undesired Behaviors and Their Solutions*
Dilek CERAN, Yunus BOZARSLAN
İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan “Millî Kültür” Temasındaki Metinlerin Nicelik ve Türkçe Programına Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Texts In “National Culture” Theme That Placed in Secondary Part of Primary School 7th Grade Turkish Textbooks
Hüseyin AKKUŞ, Ümmüye Nur TÜZÜN, Gülseda EYCEYURT
Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve
Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi*
Determining Students’ Images and Misconceptions about Covalent Bonds
Volkan Hasan KAYA, Özlem AFACAN, Dilber POLAT,
Ahmet URTEKİN

İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)
The Primary School Students' Views on Scientists and Scientific Knowledge (Sample of Kırşehir)
Duygu PİJİ KÜÇÜK, Yusuf Barış UZUN
Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Critical Thinking Tendencies of Music Teacher Candidates
Zeynel KABLAN, Tuğba BARAN, Ömer HAZER
İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından İncelenmesi
A Study of the Target Behaviors in the Math Curriculum for Sixth to Eighth Grades in Reference to Cognitive Processes
Mustafa UZOĞLU, Ali YILDIZ, Yahya DEMĠR,
Erdoğan BÜYÜKKASAP

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Kavram Karikatürlerinin ve Açık Uçlu Soruların Etkililiklerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Effectiveness of Concept Cartoons and Open-ended Questions to Determine the Misconceptions of Pre-service Science Teacher about Light
Süleyman AVCI, Münire ERDEN
Gelecek Zaman Algısı ve Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi*
The Effect of The Future Time Perspective and Academic Delay of Gratification of The Prospective Teachers on Their Academic Achievements
Murat ÖZEL, Betül TİMUR, Serkan TİMUR,
Kadir BİLEN

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması
The Adaptation of Students’ Perceptions of College Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Questionnaire into Turkish
Şafak ÖZTÜRK AYNAL, Hatice KUMANDAŞ ,
Kurtman ERSANLI

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği Geliştirme Çalışması
A Study of Developing Professional Ethics Principles Scale for Teachers Working in the Pre-School Education