AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 13 Sayı 3

Cilt 13 Sayı 3

Kapak, Kurullar, Hakem Listesi ve İçindekiler
Cover, Committees, List of Referees and Contents

Keziban TEKŞAN
Türkçe Dersi Değerler Eğitiminde Kutadgu Bilig’in Kullanımı
The Use of Kutadgu Bilig in the Values Teaching Of Turkish Course

Vahide Nilay KIRTAK AD, Neşet DEMİRCİ
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarını Bilim Dalları ve Termodinamik Yasaları ile İlişkilendirme Düzeyleri
Prospective Teachers’ Levels of Associating Environmental Problems with Science Fields and Thermodynamics Laws

Ayşe Zeynep ŞEN, Canan NAKİPOĞLU
Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi
Analyze Of High School Chemistry Textbooks’’ In Terms Of Science Process Skills

İlhan TURAN, Ayça KARTAL
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları
The Misconcepts Of The Fifth Grade Students On Natural Disasters

Gülşah TANRIVERDİ, Murat DEMİRBAŞ
Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Developing an Attitude Scale towards Physics Laboratory: A Study on Validity and Reliability

Ferudun SEZGİN, Ali Çağatay KILINÇ
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
The Relationship between Primary School Teachers’ Professional Burnout and Organizational Citizenship Behaviors

Mehmet ŞAHİN
Ders Kitaplarının Mesaj Tasarımı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Textbooks In Terms Of Message Design Principles

Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Pınar KARATEKİN, Şule ERDEM, Ümmühan ORMANCI
Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Solunum-Fotosentez Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Kavram Karikatürleriyle Belirlenmesi ve Farklı Değişkenlere Göre Analizi
Determining of Teacher Candidates’ Level of Knowledge on the Issue of Plant Respiration-Photosynthesis through Concept Cartoons and its Analysis depending on Different Variables

Ali Rıza KÜPCÜ
Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Problemleri Çözme Başarısına Etkisi
The Effects of Activity-Based Teaching Approach on the Proportion Related Problem Solving

İlknur ÇALIŞKAN MAYA
Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülkeleri Tarafından İzlenen Politika-Stratejiler ve Türkiye İçin Öneriler
Women's Participation in the Administration of Higher Education: Policies-Strategies Pursued By Some EU Countries, and Recommendations to Turkey*

Muhammet BAŞTUĞ, Hasan Kağan KESKİN
Akıcı Okuma Becerileri ile Anlama Düzeyleri (Basit ve Çıkarımsal) Arasındaki İlişki
The Relationship between Fluent Reading Skills and Comprehension Level (Literal and Inferential)

Zeynep KARATAŞ
Kontrol Odağının Yordayıcıları Olarak Saldırganlık ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik
Aggression and Multidimensional Perfectionism as the Predictors of Locus of Control

Meral CANSIZ AKTAŞ, Devrim Yaşar AKTAŞ
Öğretmenlerin Yeni Ortaöğretim Matematik Öğretim Programında Önerilen Ölçme Araçlarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Examination Teachers’ Attitudes Towards The Proposed Measurement Tools In New Secondary School Mathematics Curriculum

Ahmet Oğuz AKTÜRK
Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerine ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi
Analysis of Attitudes of Preservice Teachers towards Learning According to the Reasons for Choosing the Teaching Profession and their Academic Achivements
Fatma ÖNEN, Sibel DEMİR, Fatma ŞAHİN
Fen Öğretmen Adaylarının Oyunlara İlişkin Görüşleri ve Hazırladıkları Oyunların Değerlendirilmesi
Science Teacher Candidates’ Views About Games and Evaluating Prepared Games by Them
Fatma SUSAR KIRMIZI, Ayfer BEYDEMİR
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutumlara Etkisi*
Effect of Attitudes for Writing of Creative Writing Approach in Turkısh Course of Prımary Fıfth Grades