AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 13 Sayı 2

Cilt 13 Sayı 2

Kapak, Kurullar, Hakem Listesi ve İçindekiler
Cover, Committees, List of Referees and Contents

Ümit DENİZ, Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
A Study into the Relationship of Personal Characteristics of Preschool Pre-Service Teachers with Some Variables

Bahadır BOZOĞLAN, İbrahim ÇANKAYA
Psikolojik Danışmanların Duygularla Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi
Psychological Counselors’ Coping Strategies with Emotions

Hasan Hüseyin ÖZKAN
Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (SDÜ Örneği)
Investigation of Pre-service Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession in a Teaching Formation Certification Program
(SDÜ Sample)

Süleyman YİĞİTTİR, Selahattin KAYMAKCI
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu’nda Yer Alan Etkinliklerin Değer Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi
Examination of Activities in Primary School Social Studies Curriculum Guides (4th to 7th Grades) in Terms of Value Education Approaches

Aydın BALYER
Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri
Changing Roles of Contemporary School Principals

Hakan TEKEDERE, Ahmet MAHİROĞLU
İlkyardım Dersi İçin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Yazılımının Geliştirilmesi*
Development of Web-Assisted Problem-Based Learning Software for First Aid Lessons

Ali BOZKURT
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıflarında Oluşturmaya Çalıştıkları Öğretim Normları ve Bu Normların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
The Teaching Norms That the High School Teachers Try to Create in Their Classroom and Investigation of These Norms, According to Some Variables

Yücel ÖKSÜZ, Kerem COŞKUN
Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik Algılamaları Üzerindeki Etkisi
Impact of the School Experience Courses on Special Educational Needs Teachers’ Sense of Self-Efficacy

Havva ILGIN, Derya ARSLAN
Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi*
The Effect of Problem Solving Teaching with Texts of Turkish Lesson on Students’ Problem Solving Skills

Hacı Ömer BEYDOĞAN
Öğretmenlerin Yazılı Anlatıma İlişkin Geliştirdikleri
Düşünce ve Eğilimler
Developed Opinions and Inclinations of Teachers Regarding to Written Expression

Serkan ÇELİK
Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri
Discourse Analyses on a Special Corpus of Education

Nilgün YENİCE, Gözde SAYDAM, Sibel TELLİ
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi*
Determining Factors Effecting On Primary School Students’ Motivation towards Science Learning

Filiz ERBAY, Neslihan DURMUŞOĞLU SALTALI
Altı Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantılarında Oyunun Yeri ve Annelerin Oyun Algısı*
The Place of Play in Six-Year-Olds’ Daily Life and Mothers’ Play Perception

Hakkı ULUCAN, Ünal TÜRKÇAPAR, Bekir BARIŞ CİHAN
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Kırşehir İli Uygulaması)*
A Study on the Problems faced by Physical Education Teachers in their Profession (An Application of Kırşehir Province)

Tezcan KARTAL
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Exploring of Dispositions toward Critical Thinking in Pre-service Elementary Science Teachers

Mehmet Arif ÖZERBAŞ
WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Impact of WebQuest Learning Environment on Academic Achievement and Attitudes of Students