AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 13 Sayı 1

Cilt 13 Sayı 1

Kapak ve Kurullar
Cover and Committees

İçindekiler
Contents

Hakem Listesi
List of Referees

Ö. Cankaya, İ. Korkmaz
İlköğretim I. Kademede Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation of Elementary Teachers’ Perceptions about Implementation of Inclusive Education

V. Toptaş, M. Elkatmış, E. T. Karaca
İlköğretim 4. Sınıf Matematik Programının Öğrenme Alanları ile Matematik Öğrenci Çalışma Kitabındaki Soruların Zihinsel Alanlarının TIMSS’e Göre İncelenmesi
Analysis of 4. Grade Mathematics Curriculum Learning Areas and Mental Areas in Mathematics Student Workbook Questions According to TIMSS

A. N. Kutluca Canbulat, M. Tuncel
Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları
The Holistic Approach in First Grade Teaching and the Efforts of Individualization in Teaching

R. Yiğit
Çevik Kuvvet Görevlilerinin Benlik Saygıları ile Yaşam Doyumu ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of Relationship between Self-esteem, Life Satisfaction of Riot Policemen and Their Approach to Dealing with Stress

İ. Ünlü
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncelenmesi
The Examination of the Culture Perception of the Elementary 8th Grade Students

H. Coşkun, B. Akarsu, İ. A. Kariper
Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
The Effects of Educational Games based on Science Stories on Students’ Academic Achievements in Science and Technology Classroom

Y. Gündüz, Z. S. Coşkun
Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of Teachers’ Ethical Values Scale According to Student Perception: A Study of Validity and Reliability

S. Doğan, İ. Demir
Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları
School Vandalism Perceptions of General High School Students

A. O. Kıldan, B. Ahi, M. Uluman
Öğretmen Adaylarının Mecazlar Yoluyla Çocuk Kavramına Bakış Açıları (Boylamsal Bir Çalışma)
The Perspectives of Teacher Trainees’ Regarding the Concept of “Child” by Means of Metaphors (A Longitudinal Study)

S. Özbey
Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi
An Investigation on Couples’ Perceived Social Support In Terms of Some Certain Characteristics of the Family

H. Öncü
Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Adaptation of Academic Self-Efficacy Scale into Turkish

N. Karasakaloğlu, A. S. Karacaloğlu, S. Yılmaz Özelçi
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel Düşünme Tutumları ve Üst Bilişsel Yeterlilikleri
Turkish Prospective Teachers’ Reading Strategies, Critical Thinking Attitudes and Metacognitive Competencies

M. Çelik, S. Tümkaya
Öğretim Elemanlarının Evlilik Uyumu ve Yaşam Doyumlarının İş Değişkenleri ile İlişkisi
The Relationship between Job Variables of Life Satisfaction and Marital Satisfaction of Lecturers

A. Nalçacı, F. Bektaş
Öğretmen Adaylarının Okul Kavramına İlişkin Algıları
Teacher Candidates’ Perceptions Regarding the Concept of School

İ. Çetin, R. Can
Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Evaluation of Secondary School Students’ Written Explanations on the Basis of Improving Thought Techniques