AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 12 Sayı 4

Cilt 12 Sayı 4

H. Ö. Beydoğan
Zihin Haritası Destekli Bilişsel Hazırlığın Öğrencilerin Bilgilendirici Yazma Yeterliği Üzerine Etkisi
Effects of Mind Map Supported Cognitive Preparation on Expository Writing

U. C. Komşu
Konfüçyüs ve Sokrates’in Eğitim Felsefelerinin Yetişkin Eğitimi Açısından Karşılaştırılması
The Comparison of the Education Philosophies of Confucius and Socrates from the Perspective of Adult Education

N. Yıldırım
Okul Müdürlerinin Görevlerine İlişkin Yaşadıkları Sorunları Çözme Öyküleri Işığında Denge Rolleri
Balance Roles of School Principals in the Light of Their Tasks-Related Problem Solving Stories

M. Kılınç
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algı Ölçeği
A Perceptual Scale for Measurement and Evaluation of Prospective Teachers Self-Efficacy in Education

E. Yeşilyurt, Z. Yaraş
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Algıladıkları Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Classroom Teacher Candidates’ Perception of Knowledge Level about Measurement and Evaluation Methods

M. N. Gömleksiz, H. H. Kılınç, E. Cüro
Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Öğrenme Sorumluluğunu Geliştirmeye Etkisi
The Effect of Constructive Instructional Activities in Student Workbooks on Developing Students’ Responsibility towards Learning

C. Şahin
Okul Yöneticilerinin Yönetici Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Analyzing Administrator Anxiety Levels of School Administrators According to Various Variables

N. Baloğlu
Dağıtımcı Liderlik Uygulamaları: Eklektik Bir Tasarım Çalışması
An Eclectic Design Study on Implementations ofDistributed Leadership

C. O. Güzeller
PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of the Relationship between Students’ Computer Self-Efficacy Beliefs and Their Computer Attitudes in PISA 2009 Turkey Sampling

A. Dikici Sığırtmaç, G. Hoş, B. S. Abbak
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Kullandıkları Çözüm Yolları ve Önerileri
Solution Methods and Suggestions of Preschool Teachers Towards Inclusive Education Problems

Ş. Ceylan, E. Ömeroğlu
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programındaki Öğrencilerin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
An Examination of the Attitudes of Students and Professors at Early Childhood Education Programs Regarding Drama Courses at the Preschool Level

R. Yılmaz, E. Kılıç Çakmak
Sanal Öğrenme Ortamlarında Sosyal Model Olarak Eğitsel Arayüz Ajanları
Educational Interface Agents as Social Models in Virtual Learning Environments

E. L. İlhan, E. Gencer, H. Ulucan
Okul Sporlarına Katılan ve Katılmayan İlköğretim Öğrencilerinin Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
Examining The Emotional Adjustment Levels of Primary School Students Who Participate and Do Not Participate in School Sports

İ. H. Öztürk
Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı:  Bir Eylem Araştırması
Use of Historical Novels in History Teacher Education: An Action Research

N. Özgen, Ü. Eser Ünaldı, R. Bindak
Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik  “Etkili Öğrenme Biçimleri”nin Belirlenmesi
Determining the Teacher Candidates’ “Effective Learning Styles” on Natural Disasters

A. P. Bal, Ö. Demir
Bilişsel Koçluk Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından İrdelenmesi
Cognitive Coaching Approach in View of Pre-Service Teachers

M. N. Kayaoğlu
A Critical Appraisal of the Language Textbook
Yabancı Dil Ders KitabınaKritik BirDeğerleme