AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 10 Sayı 2

Cilt 10 Sayı 2 (Ağustos 2009)

Ş.S. NARTGÜN, E. YÜKSEL
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
SOCİO-ECONOMİC STATUS OF KAMAN VOCATIONAL HIGHER SCHOOL STUDENTS, AHI EVRAN UNİVERSİTY FULLTEXT PDF

Ö. KORKMAZ, R. YEŞİL
ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ
STUDENTS' CRITICAL THINKING LEVEL AS TO EDUCATIONAL DEGREES FULLTEXT PDF

Y. DİKMENLİ, C.A. ASLAN
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISIN OF TEACHING DEPARTMENT ONE AND FOURTH GRADE STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS GEOGRAPHY COURSE FULLTEXT PDF

K. YENİLMEZ, T. AVCU
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR ÖĞRENME ALANINDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ
SIXTH GRADE STUDENTS' SUCCEESS LEVELS ON ALGEBRA LEARNİNG DOMAIN FULLTEXT PDF

B. DÖNMEZ, M. CÖMERT
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNİN VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN SINIFİÇİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI İLE BAŞ ETME KONUSUNDAKİ YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
COMPETENCIES OF THE PRE-SERVICE AND IN-SERVICE TEACHERS, RELATED TO MANAGING MISBEHAVIOUR IN THE CLASSROOM: PRE-SERVICE TEACHER POINT OF VIEW FULLTEXT PDF

H. ÖZGAN, S. YILMAZ
MÜFETTİŞLERİN, ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNDEKİ EKSİKLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
THE PERCEPTION OF INSTRUCTORS ABOUT TEACHER'S DEFICIENCIES OF CLASSROOM MANAGEMENT FULLTEXT PDF

C. İPEK, C. BAYRAKTAR
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİLİK ALGILARI
SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE PRIMARY TEACHER ON PHYSICAL EDUCATION FULLTEXT PDF

K. ULUSOY, K. GÜLÜM
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİH VE COĞRAFYA KONULARI İŞLENİRKEN ÖĞRETMENLERİN MATERYAL KULLANMA DURUMLARI
TO USE OF TEACHERS TO THE TEACHING MATERIALS WHILE STUDYING HISTORY AND GEOGRAPHY SUBJECTS IN SOCIAL SCIENCE LESSONS FULLTEXT PDF

M. TAŞDEMİR
AN EVALUATION OF COMPULSORY EDUCATION(PRIMARY) IN TURKISH NATIONAL EDUCATION IN JOINNING PROCESSES AT THE EUROPE UNION
AVRUPA BİRLİĞİNE KATILMA SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ZORUNLU EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ FULLTEXT PDF

C. TOSUN, E. ŞENOCAK, Y. TAŞKESENLİGİL
ENDÜSTRİYEL KİMYA DERSİ ÖĞRENME ORTAMI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ÇALIŞMASI
THE ADAPTATION OF THE INDUSTRIAL CHEMISTRY CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT SCALE INTO TURKISH FULLTEXT PDF

S. YÜKSEL
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL ETKİLEŞİMLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
INFORMAL CONTACTS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS AND CORRELATE TO THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT FULLTEXT PDF

M. YAKIŞAN, M. MUTLU, M. YEL
BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYARANİMASYONLARININ KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS UPON STUDENT'S ACHIEVEMENT OF BIOLOGY EDUCATION FULLTEXT PDF

E. KURU, L. VAR
FUTBOL SEYİRCİLERİNİN SPOR ALANLARINDAKİ SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI HAKKINDA BETİMSEL BİR ÇALIŞMA: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
OPINIONS OF FOOTBALL AUDIENCE ON AGGRESSIVE BEHAVIORS: A CASE STUDY (EXAMPLE OF KIRŞEHİR) FULLTEXT PDF

Y. GELİŞLİ
POWERPOİNT İLE YAPILAN DERS DUNUMLARININ ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF COURSES PRESENTATION WITH POWERPOINT FULLTEXT PDF

A. MAHİROĞLU, E. A. BAYIR
ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE YAPILANDIRILAN ÖĞRENEN KONTROLÜNÜN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE LEARNER CONTROL CONSTRUCTED WITH LEARNING STYLE TO THE SUCCESS OF THE STUDENT AND THE RETENTION OF THE EARNING FULLTEXT PDF